Nagrody ministra za wybitne osiągnięcia

To jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w polskiej nauce – nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca 2016 r.

Laureatami nagrody zostaną badacze, których dokonania budzą powszechne uznanie w środowisku – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Wyróżnienie może mieć charakter zespołowy lub indywidualny. Wnioski rozpatrywane będą w trzech kategoriach: badania podstawowe, badania na rzecz rozwoju społeczeństwa i badania na rzecz gospodarki.

Każda z tych nagród przyznawana będzie według innych kryteriów. Naukowcy prowadzący badania podstawowe oceniani będą za oryginalność swoich osiągnięć i ich znaczenie dla rozwoju nauki. W przypadku kategorii badań na rzecz społeczeństwa i gospodarki pod uwagę będzie brana również – oprócz znaczenia dla konkretnych dyscyplin – użyteczność danej pracy. Badacze będą oceniani także w perspektywie międzynarodowej.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać m.in. rady jednostek naukowych i komitety Polskiej Akademii Nauk. Laureatem może zostać osoba z obywatelstwem polskim, która pracowała w kraju lub za granicą oraz cudzoziemcy, którzy dokonali swoich odkryć podczas pracy w Polsce.

Dokumentacja musi zawierać opis przebiegu kariery naukowej kandydata oraz wykaz najważniejszych publikacji i zgodę na udział w konkursie. Niezbędnym elementem jest również opinia wnioskodawcy na temat osiągnięć zgłaszanej osoby w skali krajowej i międzynarodowej.

Każde zgłoszenie musi zawierać dodatkowo trzy rekomendacje sporządzone przez osoby ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, które reprezentują tę samą lub pokrewną dziedzinę, co kandydat do nagrody. Opinie mogą wystawić badacze z odpowiednim dorobkiem naukowym – jedna z nich musi być wystawiona przez zagranicznego badacza.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2016 r. Zgłoszenia należy nadesłać w formie elektronicznej za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej MNiSW.

Podstawa prawna:

1. art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620, z 2015 r., poz. 249 oraz poz. 1268);

2. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r., w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 1517).

Tagi: Nagrody ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików