Zadania Ministerstwa we współpracy z zagranicą

Ministerstwo negocjuje i realizuje umowy i porozumienia międzynarodowe, ustala warunki  kierowania polskich naukowców i wykładowców za granicę, oraz zasady pobytu naukowego cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się sprawami poświadczania znajomości języka polskiego i lektorów języka polskiego za granicą.

Wspieramy współpracę naukową i studencką – z Unią Europejską i w ramach relacji dwustronnych z  partnerami na całym świecie. Dbamy też o to, by do Polski coraz chętniej przyjeżdżali badacze i studenci  z zagranicy (dla nich przygotowaliśmy wielojęzyczny portal www.go-poland.pl). Reprezentujemy polską naukę i szkolnictwo wyższe w gremiach międzynarodowych (OECD, UNESCO, COMPET, komitety programowe Horyzontu 2020, Inicjatywy Wspólnego Programowania). 

W tej części serwisu można znaleźć informacje o współpracy z zagranicą i dane kontaktowe pracowników Ministerstwa, którzy się tym zajmują. Są tu też informacje o zasadach uznawalności wykształcenia zagranicznego oraz o poświadczeniu dokumentów. 

Kto się tym zajmuje?

Program umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego

ogłoszony 19 czerwca 2015 r.

Współpraca z zagranicą - kontakt w Ministerstwie

Sekretariat Departamentu Współpracy Międzynarodowej

e-mail: sekretariat.dwm@mnisw.gov.pl
tel.: 22 529 22 66
fax: 22 501 71 30

Kontakt w sprawach dotyczących uznawalności dokumentów o wykształceniu, zarówno do celów akademickich, jak i zawodowych:

e-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
tel.: +48 22 52 92 357

UWAGA!

W dniu 1 lutego 2018 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przejmuje od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania związane z uznawaniem w Polsce zagranicznych dokumentów potwierdzających uzyskanie wykształcenia wyższego, jak również kompetencje związane uwierzytelnianiem dokumentów wydawanych przez polskie uczelnie przed uzyskaniem na nich legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tego samego dnia NAWA przejmie również od Ministerstwa Spraw Zagranicznych kompetencje związane z wydawaniem klauzuli apostille na polskich dyplomach ukończenia studiów wyższych, świadectwach ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczeniach o ukończeniu studiów wyższych oraz dyplomach o nadaniu stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki.

Wszystkie informacje na temat nowych procedur związanych zarówno z uzyskiwaniem informacji o możliwości uznania zagranicznych dyplomów w Polsce, jak również z poświadczaniem polskich dokumentów klauzulą apostille, zostaną w najbliższych dniach opublikowane na stronie Agencji.

Tagi: Współpraca z zagranicą

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików