Zadania Ministerstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Konstytucja RP zapewnia szkołom wyższym autonomię, a zasady ich działania określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z nowelizacją z 2014 r.. Ministerstwo m.in. nadaje uprawnienia do prowadzenia kierunków, zajmuje się sprawami zgodności działania organów uczelni z przepisami praw i statutem. W tej części serwisu są komunikaty i informacje dotyczące uczelni, stypendiów, kredytów studenckich i pomocy materialnej. 

Informacja w sprawie liczby udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2016/2017 według stanu na dzień 31 marca 2017 r.

wtorek, 6 czerwca 2017

Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. poz. 175) banki kredytujące są zobowiązane do przedstawiania ministrowi do dnia 30 kwietnia każdego roku informacji dotyczącej liczby udzielonych i umorzonych kredytów studenckich w danym roku akademickim.

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w latach 1998-2016 banki udzieliły kredytu ponad 394 tysiącom studentów i doktorantów.

Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2016/2017 do banków wpłynęło 4.456 wniosków kredytowych, z których 4.444, czyli 99,7%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. wskazywało na dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2.500 zł.

W roku akademickim 2016/2017 banki zawarły ze studentami i doktorantami 3.603 umów kredytowych (81,1% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu). Według danych banków, 841 wnioskodawców nie zgłosiło się w celu podpisania umowy lub nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia spłaty. Umowy kredytu były podpisywane do 31 grudnia 2016 r.

Najwięcej osób (ok. 40%) uzyskało kredyt z wysokością miesięcznej transzy 1.000 zł.  Kredyt w wysokości 800 zł miesięcznie wybrało 25% kredytobiorców, 600 zł – 32% kredytobiorców, a 400 zł – 3% kredytobiorców.

Liczba kredytów objętych 70% lub 100% poręczeniem udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w roku akademickim 2016/2017 wyniosła 1.003 (27,8% udzielonych kredytów). Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa objęła 80% lub 100% poręczeniem 69 umów kredytowych studentom pochodzącym z obszarów wiejskich.

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało ok. 77% studentów. Bank PEKAO S.A. udzielił ok. 19,0% nowych kredytów, a Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i  SGB-Bank S.A. – po ok. 2%.

Z umorzeń części lub całości kredytu w 2016 r. skorzystało 459 kredytobiorców, a od początku funkcjonowania systemu – ok. 18,3 tys. kredytobiorców, głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni.

Spośród wszystkich udzielonych w latach 1998–2016 kredytów studenckich, w całości spłaconych zostało ok. 275 tysięcy. Z systemu nadal korzysta ok. 119 tys. osób, z czego w trakcie karencji lub spłaty jest ok. 89 tysięcy, a w trakcie wypłat – ok. 30 tysięcy.

Tagi: Kredyty studenckie, szkolnictwo wyższe, studenci

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Pozostałe informacje o zadaniach Ministerstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Zasady finansowania uczelni i badań naukowych na uczelniach określa  ustawa o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (nowe rozporządzenie wejdzie w życie w 2017 r.)

Portal  wybierzstudia.nauka.gov.pl pomaga w wyborze studiów. Na www.bazaogloszen.nauka.gov.pl można znaleźć oferty pracy na uczelniach. Kompleksowe informacje o polskich jednostkach naukowych zawiera system POL-on

Kto się tym zajmuje w MNiSW?

  • Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli
  • Departament Nauki
  • Departament Budżetu i Finansów

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2014 r. - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania