Zmienione ogłoszenie o konkursie na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ogłasza konkurs na realizację projektów
w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (M.P. z 2018 r. poz. 120), zwanego dalej „programem”, ogłasza się konkurs na finansowanie projektów.

 1. Przedmiot konkursu

  1.1. Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej obejmujące cele programu, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni.

  1.2. Wykaz grup dyscyplin naukowych lub artystycznych albo dziedzin nauki lub sztuki, w których nie wyodrębnia się dyscyplin, zwanych dalej „grupami dyscyplin”, w ramach grup nauk w poszczególnych regionach określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.

  1.3. Uczelnia składająca wniosek w konkursie wskazuje jedną lub więcej dyscyplin w wybranej grupie dyscyplin, w obrębie których zamierza rozwijać swój potencjał badawczy.

 2. Warunki udziału w konkursie

  2.1. Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są:

  1. uczelnie akademickie, których podstawowe jednostki organizacyjne prowadzące działalność naukową, w tym w zakresie twórczości artystycznej i sztuki, we wskazanych dla regionu grupach dyscyplin posiadają w dniu upływu terminu składania wniosków:
   1. co najmniej kategorię naukową B,
   2. uprawnienia do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki w zakresie dyscyplin naukowych lub artystycznych należących do tych grup dyscyplin;
  2. uczelnie akademickie, w których zgodnie z ich statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, posiadające w dniu upływu terminu składania wniosków:
   1. co najmniej kategorię naukową B,
   2. uprawnienia do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki w zakresie dyscyplin naukowych lub artystycznych należących do wskazanych dla regionu grup dyscyplin.

  Warunek posiadania przez podstawową jednostkę organizacyjną uprawnienia do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki uważa się za spełniony, gdy w strukturze podstawowej jednostki organizacyjnej znajduje się jednostka organizacyjna posiadająca uprawnienia do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej lub artystycznej należącej do wskazanych dla regionu grup dyscyplin.

  2.2. Wsparciem w ramach programu nie mogą zostać objęte uczelnie, w których w dniu upływu terminu składania wniosków:

  1. co najmniej:
   1. połowa jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 4 dziedzinach nauki lub sztuki, albo
   2. 2/3 jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki,
  2. żadna jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki nie posiada kategorii naukowej C;
  3. żaden kierunek studiów nie posiada negatywnej oceny programowej.

  Powyższe oznacza, że w konkursie nie mogą otrzymać finansowania uczelnie, które spełniają łącznie warunki określone w ppkt 1a, 2 i 3 albo w ppkt 1b, 2 i 3.

  2.3. Uczelnia może złożyć nie więcej niż jeden wniosek w ramach każdej spośród wybranych grup nauk, przy czym łącznie może złożyć co najwyżej dwa wnioski.

  2.4. Realizacja projektów wyłonionych w konkursie powinna przyczynić się do rozwoju uczelni wyróżniających się w regionach pod względem potencjału badawczego, w poszczególnych grupach dyscyplin naukowych lub artystycznych albo dziedzinach nauki lub sztuki, w których nie wyodrębnia się dyscyplin.

 3. Sposób i termin składania wniosków

  3.1. Procedura oceny odbywa się na podstawie prawidłowo złożonego i kompletnego wniosku. Zakres informacji wymaganych we wniosku określa załącznik nr 2 do ogłoszenia.

  3.2. Nabór wniosków trwa od dnia 21 marca 2018 r. do dnia 14 czerwca 2018 r.

  3.3. Minister zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru wniosków lub przedłużenia jego trwania.

  3.4. Wniosek należy:

  1. w formie papierowej (w 1 egzemplarzu):
   1. przesłać na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20, z dopiskiem: „Program „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”", albo
   2. złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, albo
  2. przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

  3.5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).

  3.6. Wnioski, które wpłyną po terminie określonym w pkt 3.2, nie będą rozpatrywane.

 4. Procedura oceny wniosku − ocena formalna i merytoryczna

  4.1. Ocena wniosków jest dokonywania w dwóch etapach obejmujących, ocenę formalną i ocenę merytoryczną.

  4.2. Ocena formalna wniosku polega na weryfikacji kompletności, poprawności rachunkowej i spełniania wymogów określonych w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, zwanym dalej „komunikatem” oraz w niniejszym ogłoszeniu.

  4.3. Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski, które spełniają wymagania formalne. W przypadku ich niespełnienia, wniosek zwracany jest do uczelni wraz z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji i pouczeniem, że ich nieusunięcie w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

  4.4. Do oceny merytorycznej są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.

  4.5. Ocena merytoryczna wniosku polega na merytorycznej weryfikacji wniosku i rekomendacji co do zasadności udzielenia wsparcia w ramach programu we wnioskowanej kwocie. Ocena merytoryczna jest dokonywana przez zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki zwany dalej „Zespołem”.

  4.6. Zespół dokonuje oceny wniosków uwzględniając kryteria określone w art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz:

  1. zgodność celów projektu, określonych we wniosku z celami określonymi w komunikacie;
  2. oczekiwane efekty realizacji projektu, w tym osiągalność oraz istotność założonych celów dla umocnienia działalności uczelni w zakresie:
   1. badań podstawowych, lub
   2. badań stosowanych, przemysłowych lub prac rozwojowych, w tym służącej realizacji celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) lub regionalnej strategii innowacji dla województwa wchodzącego w skład danego regionu, albo
   3. twórczości artystycznej
    − we wskazanych, zgodnie z pkt 1.3, dyscyplinach;
  3. znaczenie realizacji proponowanego projektu dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki;
  4. poprawność wskaźników stopnia realizacji zakładanych celów, w szczególności ich adekwatność do pomiaru realizacji tych celów oraz mierzalność i możliwość sprawozdawania w raportach rocznych i końcowym;
  5. poziom naukowy lub artystyczny oszacowany na podstawie nie więcej niż 20 najważniejszych osiągnięć naukowych lub twórczych we wskazanych, zgodnie z pkt 1.3, dyscyplinach w okresie od 2015 r.;
  6. celowość i adekwatność planowanych zadań oraz kosztów ich realizacji;

  4.7. Zespół przedkłada Ministrowi opinię o wniosku, stanowiącą rekomendację do wydania decyzji o przyznaniu albo odmowie przyznania środków finansowych.

  4.8. Zespół może rekomendować Ministrowi przyznanie wsparcia finansowego w wysokości niższej niż wnioskowana. W przypadku propozycji zmniejszenia wnioskowanej kwoty środków, Zespół przedstawia uzasadnienie.

  4.9. W każdej z grup nauk środki finansowe może otrzymać nie więcej niż jedna uczelnia, posiadająca siedzibę w regionie, o którym mowa w części II ust. 1 pkt 2 komunikatu

  4.10. Wyniki konkursu ogłaszane są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  4.11. Złożenie wniosku w ramach konkursu oznacza przyjęcie określonych w niniejszym ogłoszeniu zasad postępowania związanych z naborem i oceną wniosków, a także warunków dotyczących realizacji i finansowania projektu oraz rozliczania przyznanych środków finansowych.

 5. Tryb finansowania projektów

  5.1. Program obejmuje finansowanie przez okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

  5.2. Uczelnia może otrzymać środki finansowe na realizację projektu w maksymalnej wysokości 3 mln zł rocznie.

  5.3. Minister przyznaje środki finansowe w drodze decyzji administracyjnej.

  5.4. Środki finansowe są przekazywane uczelni na podstawie umowy zawartej między Ministrem a uczelnią określającej warunki jej realizacji i finansowania oraz rozliczania przyznanych środków finansowych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

  5.5. Uczelnia w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji przekazuje do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4 egzemplarze projektu umowy podpisane przez rektora. Za dzień przekazania projektu umowy uznaje się dzień nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

  5.6. Nieprzekazanie projektu umowy w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z przyznanego finansowania. W takim przypadku Minister stwierdza wygaśnięcie decyzji przyznającej środki finansowe.

  5.7. Za prawidłową realizację projektu, prawidłowe wydatkowanie przyznanych środków oraz ich rozliczenie odpowiada uczelnia, która otrzymała wsparcie.

  5.8. Założone rezultaty projektu muszą zostać osiągnięte do końca jego realizacji, jednak nie później niż do 31 grudnia 2022 r.

  5.9. Uczelnia jest obowiązana do złożenia Ministrowi raportów rocznych oraz raportu końcowego z realizacji projektu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia. Raport roczny składa się do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który składany jest raport, a raport końcowy w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu. Raporty składa się w sposób wskazany w pkt 3.4.

  5.10. Koszty pośrednie finansowane ze środków finansowych na naukę nie mogą przekroczyć 10% faktycznie poniesionych kosztów realizacji projektu ogółem, finansowanych ze środków na naukę.

  5.11. W ramach realizacji projektu nie można finansować inwestycji budowlanych, prac remontowych i modernizacyjnych budynków i obiektów.

  5.12. Uczelnia, która otrzymała wsparcie zobowiązana jest do zamieszczenia logotypu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu na materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz publikacjach związanych z projektem.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, e-mail: pytania.RID@nauka.gov.pl.

Odnośniki

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Roman Wilkoszewski
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-05-15
Data udostępnienia w BIP:
2018-05-15
Data ostatniej aktualizacji:
2018-05-15
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-05-15 13:06:36)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików