„Wspieranie procesów restrukturyzacji uczelni zatrudnienia w ramach konsolidacji uczelni” w ramach działania 3.6 Wsparcie reorientacji zawodowej pracowników uczelni

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

Wartość projektu: 99 973 542,24 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 84 257 701,40 zł.

Terminy

Termin realizacji projektu: 01.11.2017 – 31.12.2021

W ramach projektu zaplanowano działania skierowano do pracowników uczelni publicznych i niepublicznych, które przechodzą proces konsolidacji. Przewiduje się przeprowadzenie naboru pracowników uczelni, które otrzymały dofinansowanie w projekcie pozakonkursowym „Wsparcie procesów konsolidacji uczelni” i które wskażą potrzebę przeprowadzenia działań outplacementowych.

W ramach interwencji zaplanowano m.in. opracowanie planu i programu przeorientowania zawodowego pracowników uwzględniającego m.in. zakres zmian restrukturyzacyjnych szkół wyższych oraz przeprowadzenie programów outplacementu dla pracowników uczelni.

Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji osób objętych programami outplacementowymi i przygotowanie ich do zmian restrukturyzacyjnych w ramach procesu konsolidacji.

Działania outplacementowe będą realizowane jako część procesu konsolidacji uczelni biorących udział w projekcie „Wsparcie procesów konsolidacji uczelni”, które zgłoszą potrzeby w zakresie outplacementu.

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych w projektach współfinansowanych z PO WER

  • administratorem danych osobowych przetwarzanych w projektach współfinansowanych z PO WER jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
  • dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach PO WER,
  • przetwarzane w systemie wdrażania dane osobowe należą do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i są powierzane do przetwarzania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie PO WER, beneficjentom oraz podmiotom wykonującym na zlecenie tych instytucji/podmiotów działania związane z aplikowaniem o środki wspólnotowe i realizacją projektów.

Tagi: Programy Ministra, PO WER, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików