Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Konsorcja, Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

Budżet projektu: 55 090 000,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 55 090 000,00 zł.

Terminy

Termin realizacji projektu: 01.01.2016 – 30.06.2019.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest beneficjentem projektu pozakonkursowego POIR w osi priorytetowej IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach działania Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R w osi priorytetowej.

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja projektu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Przedmiotem projektu jest wsparcie podmiotów działających na rzecz nauki, prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych.

W ramach Projektu realizowany jest m.in. program pn.: “Inkubator Innowacyjności +”, który stanowi kontynuację pilotażowego przedsięwzięcia „Inkubator Innowacyjności” finansowanego w ramach projektu systemowego POIG.

W Programie udzielane jest wsparcie na rzecz Inkubatorów Innowacyjności - uczelnianych CTT i spółek celowych lub utworzonego konsorcjum tych podmiotów na następujące działania:

  • prowadzenie prac przedwdrożeniowych,
  • przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
  • inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym,
  • zarządzanie portfelem technologii,
  • działalność Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego z siedzibą przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa jest administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych wnioskodawców, którzy aplikują o środki unijne w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 - w celu realizacji naboru projektów. Wnioskodawcy, który podał swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do ich treści, a także ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu.

Tagi: PO IR, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików