Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Uczelnie publiczne
Dziedziny
Budżet

15 000 000 zł, w tym w roku 2018 - 11 250 000 zł i w roku 2019 - 3 750 000 zł.

Terminy

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza przeznaczyć 15 mln złotych na realizację zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych” przez publiczne uczelnie zawodowe, którego celem jest wsparcie w doskonaleniu jakości kształcenia.

W oparciu o art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) Minister zleci wybranym uczelniom wykonanie ww. zadania.

W roku 2018 finansowaniem zostanie objętych do 15 publicznych uczelni zawodowych.

Kryteria wyboru:

  1. Podstawowymi kryteriami otrzymania środków finansowych w ramach przedsięwzięcia są mierniki pochodzące z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), tj. mierniki:
    1. względny wskaźnik bezrobocia (za wartość progową miernika „Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu” przyjmuje się wartość mniejszą lub równą 1), oraz
    2. względny wskaźnik zarobków (za wartość progową miernika „Względny wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu” przyjmuje się 0,50).
  2. Brak negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej w okresie ostatnich 5 lat.

Okres realizacji zadania wynosi od podpisania umowy do 30 czerwca 2019 r.

Środki finansowe będą mogły być przeznaczone na sfinansowanie działań, które mają na celu doskonalenie jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Podstawą podpisania umowy z uczelnią będzie zlecenie przygotowane na podstawie ww. przepisu tj. art. 40 ust. 1 ustawy PSW.

Po otrzymaniu informacji o wybraniu, dana uczelnia będzie musiała przedstawić opinię Senatu.

Po otrzymaniu zlecenia, a przed podpisaniem umowy, uczelnia będzie zobowiązana do przekazania planu realizacji zadania wraz z kosztorysem, które będą stanowić załączniki do umowy.

Uczelnie będą zobowiązane do przekazania sprawozdania z realizacji zadania do 31 lipca 2019 r.

Środki finansowe będą wypłacone w dwóch transzach – 75% w roku 2018 i 25% w  roku 2019.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
telefon (22) 621 78 83, e-mail did@nauka.gov.pl.

Tagi: Programy Ministra, szkolnictwo wyższe, PWSZ

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików