Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Student
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

Wartość alokacji przeznaczonej na realizację zadań w ramach projektów uczelni wynosi 12 355 230,00  PLN.

Maksymalna wysokość grantu: 80 000,00 PLN – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta; 320 000,00 PLN – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

Terminy

Nabór trwa do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Celem projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych.

Projekt pozakonkursowy zakłada udział minimum 130 wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach.

Szczegóły na temat projektu znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert.


Informacje techniczne dotyczące składania dokumentów przez ePUAP

JAK PRZESŁAĆ DOKUMENTY:

Przez platformę ePUAP, za pomocą formularza ogólnego do podmiotu publicznego.

JAKIE FORMATY PLIKÓW MOŻNA ZAŁĄCZYĆ DO FORMULARZA ePUAP:

doc, docx, ods, odt, pdf, xls, xlsx, xades, pades

JAK PODPISAĆ DOKUMENTY:

Do wyboru: zaufany profil (darmowy) albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (płatny).

POMOC:

ADRES SKRYTKI ePUAP MNISW: /MNISW/SkrytkaESP

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych w projektach współfinansowanych z PO WER
  • administratorem danych osobowych przetwarzanych w projektach współfinansowanych z PO WER jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
  • dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach PO WER,
  • przetwarzane w systemie wdrażania dane osobowe należą do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i są powierzane do przetwarzania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie PO WER, beneficjentom oraz podmiotom wykonującym na zlecenie tych instytucji/podmiotów działania związane z aplikowaniem o środki wspólnotowe i realizacją projektów.

Tagi: Najlepsi z najlepszych!, Programy Ministra, PO WER, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików