Najlepsi z najlepszych

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Student
Dziedziny Nauki ścisłe i techniczne
Budżet

Na nabór ofert przewidzianych jest  7 963 700 zł.

Maksymalna wysokość grantu: 100 tys. zł – w przypadku projektu realizowanego przez studenta; 400 tys. zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

Terminy

Okres realizacji projektu nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. Zakończenie planowane jest w roku 2017 r.

„Najlepsi z najlepszych!” to kontynuacja trwającego od trzech lat programu „Generacja Przyszłości”. Zakłada wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów poprzez wspieranie uczestnictwa w międzynarodowych konkursach i zawodach. 

O przyznanie środków finansowych może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub studenci tworzący zespół. Uczelnie mogą przeznaczać pieniądze przede wszystkim na uczestnictwo w międzynarodowych zawodach i konkursach, a także na zakup drobnej aparatury niezbędnej do realizacji projektu.

Podstawa prawna: O środki finansowe aplikują uczelnie, które będą realizować zadanie zlecone w ramach art. 40 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych w projektach współfinansowanych z PO WER
  • administratorem danych osobowych przetwarzanych w projektach współfinansowanych z PO WER jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
  • dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach PO WER,
  • przetwarzane w systemie wdrażania dane osobowe należą do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i są powierzane do przetwarzania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie PO WER, beneficjentom oraz podmiotom wykonującym na zlecenie tych instytucji/podmiotów działania związane z aplikowaniem o środki wspólnotowe i realizacją projektów.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików