„Mistrzowie dydaktyki” w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Student, Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

Wartość projektu: 99 992 604,49 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 94 283 026,77 zł.

Terminy

Termin realizacji projektu: 01.12.2017 – 31.12.2022.

Loga programów Unii Europejskiej i flaga Rzeczpospolitej Polskiej

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie szkolenia tutorów oraz kształcenia w formie tutoringu we współpracy z wiodącymi uczelniami zagranicznymi (znajdującymi się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego).

W ramach niniejszego projektu planowane jest przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym, które przewiduje przygotowanie programu szkolenia tutorów oraz model stosowania metody tutoringu w minimum sześciu obszarach kształcenia z grupy ośmiu obszarów: nauk humanistycznych; ścisłych; społecznych; przyrodniczych; technicznych; rolniczych, leśnych i weterynaryjnych nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz sztuka. W ramach projektu planowany jest nabór uczelni, których pracownicy wezmą udział w wizytach studyjnych w ośrodkach zagranicznych, podczas których odbędą szkolenia w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem w/w metody. Szkolenia będą prowadzone przez ekspertów z uczelni zagranicznych posiadających doświadczenie w realizacji metody tutoringu. Następnie przewidziano etap testowania wypracowanego rozwiązania. Na podstawie opracowanego wstępnego modelu stosowania metody tutoringu oraz wykorzystując doświadczenia zdobyte przez uczestników szkoleń w uczelniach zagranicznych przeprowadzone zostaną zajęcia w formie tutoringu w uczelniach w Polsce.

Po przeprowadzeniu fazy testów przeprowadzone zostaną badania z udziałem studentów, którzy wzięli udział w fazie testowej rozwiązania oraz kadry akademickiej prowadzącej zajęcia w formie tutoringu. Wyniki fazy testowej zostaną poddane analizie, a następnie opracowana zostanie ostateczna wersja wdrożeniowa produktu z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy. Kolejnym etapem realizacji projektu jest przeprowadzenie pełnego cyklu kształcenia na uczelniach w wykorzystaniem metody tutoringu. W ramach projektu opracowany zostanie dokument zawierający materiały dydaktyczne, przykłady dobrej praktyki w szkoleniu tutorów oraz procesie dydaktycznym jak i rekomendacje, które będą mogły być wykorzystywane przez polskie uczelnie.

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych w projektach współfinansowanych z PO WER
  • administratorem danych osobowych przetwarzanych w projektach współfinansowanych z PO WER jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
  • dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach PO WER,
  • przetwarzane w systemie wdrażania dane osobowe należą do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i są powierzane do przetwarzania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie PO WER, beneficjentom oraz podmiotom wykonującym na zlecenie tych instytucji/podmiotów działania związane z aplikowaniem o środki wspólnotowe i realizacją projektów.

Tagi: Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików