Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”

środa, 25 listopada 2015

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ogłasza konkurs na realizację projektów
w ramach programu pod nazwą
„Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 października 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku” (M. P. z 2015 r. poz. 1058) ogłasza się konkurs na finansowanie projektów w ramach ww. programu, obejmujący wspieranie realizacji przedsięwzięć służących udokumentowaniu i upowszechnieniu najwybitniejszych dokonań polskiej filozofii, teologii i myśli społecznej.

 1. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące:
  1. opracowanie i publikację wzorcowych wydań pism polskich filozofów, teologów i myślicieli społecznych XX i XXI wieku, opatrzonych aparatem krytycznym;
  2. badania nad polską myślą filozoficzną, teologiczną i społeczną XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem jej związków z myślą europejską i światową;
  3. zachowanie polskiej spuścizny filozoficznej, teologicznej oraz z zakresu myśli społecznej w domenie publicznej;
  4. prace badawcze powiązane z digitalizacją zasobów źródłowych współczesnej polskiej filozofii, teologii i myśli społecznej.
 2. Projekty powinny spełniać następujące kryteria:
  1. w zakresie przedmiotowym dotyczyć dziedzin nauk humanistycznych, teologicznych i społecznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065).
  2. określać sposób i metodę zachowania oraz włączenia w obieg kulturowy polskiego dziedzictwa intelektualnego ostatniego stulecia i przełomu wieków, z zakresu objętego projektem;
  3. stanowić przedsięwzięcie integrujące działania o charakterze dokumentacyjnym, badawczym, archiwalnym, edytorskim lub konserwatorskim;
  4. charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych poprzez zasięg oddziaływania.
 3. Wnioski mogą składać:
  1. jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), zwanej dalej „ustawą”,
  2. biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy,
  3. podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 9 pkt 4 ustawy, prowadzące aktywną działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku, niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwane dalej „Wnioskodawcami”.
 4. W przypadku podmiotów działających na rzecz nauki do wniosku należy dołączyć informacje potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie badań oraz dokumentowania i upowszechniania polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku, z wyliczeniem prac realizowanych i zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku, oraz dokumenty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy.
 5. Wnioskodawca nieotrzymujący dotacji na działalność statutową dołącza do wniosku informacje dotyczące:
  1. badań naukowych zrealizowanych przez Wnioskodawcę w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników z zakresu badań oraz dokumentowania i upowszechniania polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku;
  2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych oraz prac o charakterze dokumentacyjnym, archiwalnym, edytorskim i konserwatorskim.
 6. We wniosku Wnioskodawca wskazuje kierownika projektu.
 7. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty, których okres realizacji jest nie dłuższy niż 60 miesięcy. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 20% kosztów ogółem.
 8. Do określenia wysokości dofinansowania na zadania wydawnicze stosuje się podwójną podstawową stawkę dofinansowania do jednego arkusza wydawniczego dla monografii, czasopisma oraz publikacji cyfrowej, ogłaszaną w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość podstawowej stawki może być zwiększona lub obniżona na podstawie opinii Zespołu, o którym mowa w pkt 16 niniejszego ogłoszenia.
 9. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty aktualnie wykonywane przez Wnioskodawcę i finansowane ze środków budżetowych. Ponadto środki finansowe nie mogą być przyznane na zadania objęte wnioskiem zakwalifikowanym do finansowania w konkursie ogłoszonym w ramach innego programu Ministra lub w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki albo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 10. Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 15 stycznia 2016 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2016 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 11. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”, lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie określonym w pkt 10. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.
 12. Zakres informacji wymaganych we wniosku określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 13. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 10, nie będą rozpatrywane.
 14. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
 15. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Wnioski nieuzupełnione w ww. terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 16. Zespół specjalistyczny, zwany dalej „Zespołem”, powołany przez Ministra na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy ­– dokonuje wstępnej oceny zgłoszonych wniosków z zasadniczymi celami i zakresem programu, określonymi w rozdz. I Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 października 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku” (M. P. z 2015 r. poz. 1058),  a także z pkt 1 i 2 niniejszego ogłoszenia. Zespół ustala listę wniosków zgodnych z zasadniczymi celami i zakresem programu poprzez głosowanie zwykłą większością głosów.
 17. Wnioski niezgodne z zasadniczymi celami i zakresem programu są odsyłane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Wnioskodawców wraz z informacją o stanowisku Zespołu oraz jego uzasadnieniem.
 18. Wnioski zgodne z zasadniczymi celami i zakresem programu Zespół kieruje do co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych. Zespół bierze pod uwagę średnią ocen nadesłanych, co najmniej dwóch, recenzji. W przypadku stwierdzenia ewidentnego naruszenia kryteriów poprawności czy obiektywności oceny lub znacznej rozbieżności zdań pomiędzy recenzentami (różnica ocen punktowych przekraczająca 30% oceny maksymalnej lub wskazanie przez choćby jednego z recenzentów istotnych zastrzeżeń mogących stanowić przesłankę do dyskwalifikacji wniosku), ZS ustala własną ocenę projektu;
 19. Przy ocenie wniosków recenzenci zewnętrzni, a w przypadkach ujętych w pkt 18 także Zespół, uwzględniają następujące kryteria:
  1. wartość naukowa i kulturowa projektu: do 40%;
  2. dorobek (naukowy, dokumentacyjny,  archiwalny, edytorski,  konserwatorski lub inny związany z tematyką projektu) wykonawców: do 20%;
  3. zasadność planowanych kosztów projektu w stosunku do przedmiotu i zakresu zadań: do 10%;
  4. możliwość poprawnej realizacji projektu przez zespół wykonawców w zaplanowanym czasie i we wskazanej jednostce: do 15%;
  5. znaczenie projektu dla badań nad zagadnieniami aktualnymi dla współczesnego społeczeństwa i kultury polskiej: do 10%;
   oraz
  6. przewidywany sposób upowszechniania wyników: do 5%.
 20. Rekomendowanym sposobem upowszechnienia wyników projektów jest udostępnienie (w terminie maksymalnie 3 lat po publikacji pierwotnej wersji papierowej lub cyfrowej) efektów w trybie otwartego dostępu, tj. w Internecie, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.
 21. Projekt, który uzyska w ocenie Zespołu 0% za którekolwiek z kryteriów, o których mowa w pkt 19 a-e, nie może być zakwalifikowany do finansowania.
 22. Zespół przygotowuje listę rankingową ocenionych wniosków, wraz z rekomendacjami dotyczącymi ich finansowania, którą przedkłada Ministrowi.
 23. Na podstawie listy rankingowej Minister podejmuje decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację nie więcej niż 5 projektów, w tym nie więcej niż 3 z tej samej dziedziny nauki, na łączną kwotę nie większą niż 5 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 1 mln zł.
 24. Przyznane środki będą przekazane Wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia projektu.
 25. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu jest zobowiązany złożyć w urzędzie obsługującym Ministra projekt umowy o realizację projektu, zawierającej harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy.
 26. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie określonych w ogłoszeniu zasad postępowania konkursowego i oceny wniosków.
 27. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-368;  (22) 52-92-358;  (22) 50-17-107.

Tagi: konkurs

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików