Ogłoszenie o uzupełniającym naborze kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach nowej kadencji

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1392) oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1019)

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

ogłasza uzupełniający nabór kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach (lke) nowej kadencji w następującym zakresie:

 1. dodatkowy nabór na członków będących przedstawicielami nauk humanistycznych lub społecznych, w szczególności z zakresu filozofii, etyki lub prawa reprezentujących organizacje, do której statutowych celów należy ochrona praw pacjentaw następujących lke:
  • lke w Katowicach,
  • I lke w Krakowie,
  • II lke w Krakowie,
  • lke w Poznaniu,
  • lke we Wrocławiu;
 2. dodatkowy nabór na członków będących przedstawicielami organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierzątw następujących lke:
  • lke w Bydgoszczy,
  • lke w Katowicach;
 3. dodatkowy nabór na członków będących przedstawicielami nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, rolniczych lub weterynaryjnychposiadających co najmniej stopień naukowy doktora oraz wiedzę lub doświadczenie w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych w następującej lke:
  • lke we Wrocławiu.

Zgłoszenia kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach należy dostarczać osobiście (na biuro podawcze MNiSW, w godzinach urzędowania) lub przesyłać drogą pocztową na adres:

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Nabór kandydatów do LKE w... (tu należy podać miasto)

do dnia 10 stycznia 2020 r.

UWAGA! Decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Komisji! Zgłoszenia przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Zgłoszeń kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach należy dokonywać na formularzu „Zgłoszenia kandydata na członka Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach”.

Do formularza dołącza się obowiązkowo oświadczenie:

 1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
 2. oświadczenie kandydata o braku okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych;
 3. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

W przypadku zgłoszenia kandydata będącego przedstawicielem organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt lub ochrona praw pacjenta należy dołączyć również:

 1. statut organizacji oraz
 2. informację dot. organizacji uzyskaną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dokonania zgłoszenia kandydata.

Jednocześnie informujemy, że formularz zgłoszeniowy kandydata na członka lokalnej komisji wraz z załącznikami stanowi informację publiczną.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: zwierz@nauka.gov.pl.

Dodatkowe materiały:

 1. Instrukcja wypełniania formularza.
 2. Wykaz Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach.
Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Justyna Knosała
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2019-12-14
Data udostępnienia w BIP:
2019-12-14
Data ostatniej aktualizacji:
2019-12-14
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-12-14 15:19:43)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików