Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1392) oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1019)

 

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

ogłasza nabór kandydatów na członków

Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach należy dostarczać osobiście (na biuro podawcze MNiSW, w godzinach urzędowania) lub przesyłać drogą pocztową na adres:

 

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Nabór kandydatów do LKE w … (tu należy podać miasto) ”

 

do dnia 3 grudnia 2019 r. UWAGA! Decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Komisji! Zgłoszenia przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu

 

Zgłoszeń kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach należy dokonywać na formularzu „Zgłoszenia kandydata na członka Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach”.

 

Do formularza dołącza się obowiązkowo oświadczenie [plik]:

1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;

2. oświadczenie kandydata o braku okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

3. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną [plik].

 

W przypadku zgłoszenia kandydata będącego przedstawicielem organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt lub ochrona praw pacjenta należy dołączyć również:

1)      statut organizacji oraz

2)      informację dot. organizacji uzyskaną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego [nazwa CI KRS stanowi link do strony https://ems.ms.gov.pl/start] nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dokonania zgłoszenia kandydata.

 

Jednocześnie informujemy, że formularz zgłoszeniowy kandydata na członka lokalnej komisji wraz z załącznikami stanowi informację publiczną.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: zwierz@nauka.gov.pl

 

Dodatkowe materiały:

1. Instrukcja wypełniania formularza

2. Wykaz Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Justyna Knosała
Informacje wprowadził do bip:
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia informacji:
2019-10-21
Data udostępnienia w BIP:
2019-10-21
Data ostatniej aktualizacji:
2019-10-21
Utworzenie:
Katarzyna Krupa (2019-10-21 16:32:34)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików