Ogłoszenie o przedłużeniu dodatkowego naboru kandydatów na członka Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w KATOWICACH

Działając na podstawie art. 37 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1392) oraz § 8a pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 roku sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1019)

na posiedzeniu w dniu 10 września 2019 roku Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach podjęła decyzję o przedłużeniu dodatkowego naboru kandydatów na członka Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach - przedstawicieli nauk humanistycznych lub społecznych, w szczególności z zakresu filozofii, etyki lub prawa.

Zgłoszenia kandydatów na członków Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach należy przesyłać drogą pocztową na adres:

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Dodatkowy nabór kandydatów do LKE w Katowicach”

 

do dnia 4 listopada 2019 r. (UWAGA! Decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Komisji! Zgłoszenia przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu)

 

Zgłoszeń kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach należy dokonywać na formularzu „Zgłoszenia kandydata na członka Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach”.

 

Do formularza dołącza się obowiązkowo oświadczenie:

1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;

2. oświadczenie kandydata o braku okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

3. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

 

Jednocześnie informujemy, że formularz zgłoszeniowy kandydata na członka lke wraz z załącznikami stanowi informację publiczną.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: zwierz@nauka.gov.pl

 

 

Informacja dotycząca wypełniania formularza zgłoszenia kandydata:

- Instrukcja wypełnienia formularza

 

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Justyna Knosała
Informacje wprowadził do bip:
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia informacji:
2019-09-13
Data udostępnienia w BIP:
2019-09-13
Data ostatniej aktualizacji:
2019-09-13
Utworzenie:
Katarzyna Krupa (2019-09-13 08:56:44)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików