Ogłoszenie o dodatkowym naborze kandydatów na członka I Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 4 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1392) oraz § 8a pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1019).

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach na posiedzeniu w dniu 22 maja 2020 roku podjęła decyzję o ogłoszeniu dodatkowego naboru kandydatów na członka I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie - przedstawicieli nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, rolniczych lub weterynaryjnych posiadających co najmniej stopień naukowy doktora oraz wiedzę lub doświadczenie w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.

Zgłoszenia kandydatów na członka I Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie należy dostarczać osobiście (na biuro podawcze MNiSW, w godzinach urzędowania) lub przesyłać drogą pocztową na adres:

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Dodatkowy nabór kandydatów do I LKE w Warszawie”

do dnia 20 sierpnia 2020 r. UWAGA! Decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Komisji! Zgłoszenia przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Zgłoszeń kandydatów na członka I Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie należy dokonywać na formularzu „Zgłoszenia kandydata na członka Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach”.

 Do formularza dołącza się obowiązkowo oświadczenie:

  • o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  • o braku okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych;
  • o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

Jednocześnie informujemy, że formularz zgłoszeniowy kandydata na członka lokalnej komisji wraz z załącznikami stanowi informację publiczną.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: zwierz@nauka.gov.pl.

Informacje dotyczące wypełniania formularza zgłoszenia kandydata - instrukcja wypełnienia formularza.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Justyna Knosała
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2020-05-22
Data udostępnienia w BIP:
2020-05-22
Data ostatniej aktualizacji:
2020-05-22
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-05-22 14:53:21)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-05-22 14:54:02)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików