Informacja o możliwości składania wniosku o zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw nauki - placówki naukowej w celu realizacji w niej projektu badawczego z udziałem zagranicznego naukowca

Zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonuje zatwierdzenia placówki naukowej w celu realizacji w niej projektu badawczego z udziałem zagranicznego naukowca.

Decyzje w sprawie zatwierdzenia jednostki naukowej wydaje się, na wniosek jednostki, na okres 5 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na okres krótszy.

Wnioski mogą składać jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), tj.:

  1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
  2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.),
  3. instytuty badawcze,
  4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. Polska Akademia Umiejętności,
  6. inne jednostki organizacyjne, niewymienione w pkt 1-5, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.)

Wnioski w 2 egzemplarzach, sporządzone zgodnie z załączonym wzorem należy przesyłać na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Nauki
ul. Hoża 20 00-529 Warszawa 53 z dopiskiem "Wniosek o zatwierdzenie placówki naukowej".
Na podstawie art. 156 ww. ustawy o cudzoziemcach Jednostka naukowa sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw nauki pisemne potwierdzenie wykonania wszystkich badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach projektu badawczego, którego dotyczyła umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego, w terminie 2 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy.

Osoba do kontaktu:
Patrycja Śladowska
tel. 22 52 92 369
e-mail: patrycja.sladowska@nauka.gov.pl

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików