Uwierzytelnienie dokumentów do obrotu prawnego z zagranicą

UWAGA – zmiana godzin przyjęć interesantów!

W dniu 12 stycznia 2018 r. uwierzytelnienia dokumentów będzie można dokonać tylko w godzinach 9:00 – 12:00


Jakie dokumenty uwierzytelniamy

Urząd obsługujący Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uwierzytelnia do obrotu prawnego z zagranicą dokumenty wydane przez podległe mu uczelnie.

Uwierzytelnieniu podlegają wyłącznie oryginały bądź duplikaty następujących dokumentów:

 • dyplomów ukończenia studiów;
 • dyplomów nadania stopni naukowych;
 • świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
 • zaświadczeń o ukończeniu studiów (podpisanych przez organy uczelni).

UWAGA! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie poświadcza odpisów dokumentów ani dokumentów w języku obcym. Nie może również uwierzytelnić świadectw ukończenia studiów doktoranckich, a także dyplomów i świadectw wydanych przez uczelnie kościelne oraz Polską Akademię Nauk.

Opłaty

Za uwierzytelnienie pobierana jest opłata w wysokości 19 złotych za każdy dokument. Opłatę należy wnieść na konto Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przed dostarczeniem dokumentów do uwierzytelnienia. Poniżej podajemy dane niezbędne do dokonania przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

Nr konta do przelewów krajowych:
76 1010 1010 0030 9822 3100 0000 (NBP Okręgowy Oddział w Warszawie)

Nr konta do przelewów z zagranicy:
PL76 1010 1010 0030 9822 3100 0000

SWIFT: NBPLPLPW

Nazwa odbiorcy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Adres odbiorcy: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa

Tytuł przelewu: opłata za uwierzytelnienie

UWAGA! Nie ma możliwości dokonania opłaty za uwierzytelnienie gotówką w budynku MNiSW.

Jak przebiega uwierzytelnienie

Dokumenty uwierzytelniane są od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-14.00 w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wejście od ul. Hożej 20, tel. kontaktowy: +48 22 52 92 357 lub +48 22 52 92 266). Uwierzytelnienie z reguły dokonywane jest na poczekaniu (w przypadku dostarczenia dużej liczby dokumentów termin ich odbioru jest ustalany indywidualnie). W chwili okazania dokumentu należy również przedstawić potwierdzenie uiszczenia opłaty za jego uwierzytelnienie. W sprawie dalszych procedur uzyskania apostille lub legalizacji prosimy natomiast kontaktować się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Dokumenty do uwierzytelnienia można dostarczyć do MNiSW na trzy sposoby:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osób trzecich (w takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie),
 • pocztą, na adres:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Departament Współpracy Międzynarodowej
  ul. Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa.

Do dokumentów przesyłanych pocztą należy dołączyć:

 • krótkie pismo z prośbą o uwierzytelnienie dokumentów, zawierające adres zwrotny i dane kontaktowe,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za uwierzytelnienie.

Po dokonaniu uwierzytelnienia dokumenty odsyłamy listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

UWAGA! W przypadku kontaktu drogą pocztową istnieje możliwość przekazania uwierzytelnionych przez MNiSW dokumentów bezpośrednio do Działu Legalizacji MSZ. W takim przypadku w ww. piśmie skierowanym do MNiSW należy zawrzeć prośbę o przekazanie uwierzytelnionego dokumentu do MSZ oraz dołączyć pozostałe dokumenty wymagane przez MSZ (szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Uwierzytelnienie pozostałych dokumentów

Uwierzytelnienia dokumentów innych, niż wskazane powyżej (np. suplementów do dyplomów), dokonuje uczelnia, która je wydała.

Uwierzytelnienia dokumentów wydanych przez uczelnie i instytuty niepodlegające Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonują poniższe organy:

 • uwierzytelnienia dyplomów uczelni artystycznych dokonuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • uwierzytelnienia dyplomów uczelni wojskowych dokonuje Ministerstwo Obrony Narodowej;
 • uwierzytelnienia dyplomów uczelni medycznych dokonuje Ministerstwo Zdrowia;
 • uwierzytelnienia dyplomów Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie dokonuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
 • uwierzytelnienia dyplomów uczelni kościelnych dokonuje Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski;
 • uwierzytelnienia dyplomów Polskiej Akademii Nauk dokonuje Kancelaria Polskiej Akademii Nauk.

Tagi: Legalizacja dokumentów, uwierzytelnienie dokumentów, uwierzytelnienie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików