Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-09-19
Data zakończenia: 2017-10-19
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Premier Beata Szydło w swoim exposé przedstawionym w dniu 18 listopada 2015 r. zwróciła uwagę na znaczenie polskiego szkolnictwa wyższego i nauki w kształceniu młodych pokoleń Polaków oraz prowadzeniu prac badawczych na potrzeby polskiego państwa i gospodarki, które stanowią podstawę budowy rozwoju i państwowości Polski. Jak dodała Pani Premier, państwo powinno doceniać i wspierać naukowców oraz doprowadzić do tego, żeby mieli godne warunki wypełniania tej misji, zarówno w wymiarze materialnym, jak również organizacyjnym.

Wymienione w exposé misje nauki i szkolnictwa wyższego oraz ich wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy Polski zostały szczegółowo opisane w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku (dalej: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju). Krytyczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju ma kapitał ludzki, zatem poprawa jego jakości jest warunkiem sine qua non realizacji celów Strategii i wymaga dokonania zmian w systemie szkolnictwa wyższego. W świetle badań nad stanem kapitału ludzkiego w Polsce (Diagnoza społeczna, Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy) Strategia przypisuje istotną rolę umiejętnościom uniwersalnym (tzw. transversal skills, pozwalającym na skuteczne podejmowanie wyzwań zawodowych w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego), cyfrowym i zawodowym (w szczególności w sektorach uznanych w strategii za kluczowe).
W Strategii wskazuje się, że szkolnictwo wyższe ma (obok szkolnictwa zawodowego) największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla polskiego przemysłu i zapewnia odpowiednie wykwalifikowane kadry, gotowe do wykorzystywania najnowszych technologii. To właśnie człowiek zdolny do tworzenia innowacyjnych rozwiązań stanowi kluczowy czynnik warunkujący zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, a w konsekwencji – konkurencyjności przedsiębiorstw opartej na produktach u usługach o wysokiej wartości dodanej oraz globalnej konkurencyjności całej gospodarki krajowej.

Projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce łączy materię trzech najważniejszych ustaw systemowych: PSW, o stopniach i tytule oraz ZFN. Dodatkowo, projekt ustawy obejmie również przepisy ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich, z uwagi na ścisłe powiązanie kredytów studenckich z systemem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. O około połowę zmniejszony zostanie wolumen przepisów ustawowych oraz liczba rozporządzeń (w porównaniu do łącznej liczby rozporządzeń w ww. ustawach).

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

Decyzją Ministra NiSW oraz celem jak najlepszego wykorzystania doświadczeń środowiska akademickiego oraz dostosowania przygotowywanego prawa do warunków i wyzwań polskich uczelni, prace nad ustawą oparte były na fundamencie partycypacji społecznej. W jej ramach, zorganizowano 9 konferencji programowych, przygotowujących Narodowy Kongres Nauki w Krakowie (przewidziany na 19-20 września 2017 r.), podczas którego przedstawiona zostanie pierwsza wersja projektu ustawy oraz rozpoczęty zostanie kolejny etap tym razem konsultacji publicznych projektu ustawy. Konferencje programowe NKN gromadziły średnio 500-600 osób i były organizowane w różnych ośrodkach akademickich (większych i mniejszych), by umożliwić szeroki udział regionów i społeczności akademickich w debatach.

Następnym etapem będą dwumiesięczne konsultacje wstępnego projektu ustawy, jeszcze przed wprowadzeniem go na formalną ścieżkę legislacyjną, zakończone konferencją podsumowującą pod szyldem NKN.

Trzeci etap prac konsultacyjnych planowany jest w trakcie prac parlamentarnych, w tym poprzez przeprowadzenie tzw. wysłuchania publicznego.

Od początku prac nad projektem ustawy wsparcia doradczego w procesie konsultacji środowiskowych i kształtowania rozwiązań, udziela Rada Narodowego Kongresu Nauki, w tym poprzez bezpośredni udział ekspertów w konferencjach programowych oraz na cyklicznych posiedzeniach omawiane są kwestie związane z reformą oraz planami i dorobkiem konferencji programowych. Rada funkcjonuje do końca 2017 roku.

Tagi: Narodowy Kongres Nauki, NKN, Konstytucja Dla Nauki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?