Projekt ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Nauki Polskiej

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2018-07-31
Data zakończenia: 2018-08-30
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Jedną z głównych przyczyn niskiej podaży i komercjalizacji innowacyjnych pomysłów jest brak stabilnego i elastycznego systemu finansowania, który byłby dostępny w perspektywie kilku lat, niezbędnego dla prowadzenia badań i wdrażania ich wyników. Możliwości pozyskania finansowania ze źródeł prywatnych, w związku z dużym poziomem ryzyka badawczego i wdrożeniowego oraz skalą potrzebnych nakładów są w Polsce, podobnie jak na świecie, ograniczone. Finansowanie ze źródeł publicznych, w tym głównie ze środków europejskich (mimo pozytywnych zmian wprowadzonych w perspektywie finansowej 2014-2020) również nie pozwala osiągnąć – jak do tej pory – odpowiedniej skali działalności.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest utworzenie nowego mechanizmu finansowania prac badawczych oraz ich komercjalizacji w Polsce w formie Funduszu Nauki Polskiej. Utworzony Fundusz zostanie dofinansowany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego kwotą w wysokości 500 mln zł (poprzez obniżenie funduszu statutowego BGK). Środki Funduszu będą mogły pochodzić również m.in. z dotacji z budżetu państwa (przy czym przez okres pierwszych 10 lat nie przewiduje się obciążania budżetu państwa na ten cel), wpływów z komercjalizacji badań, odsetek od zgromadzonych środków oraz darowizn i zapisów. Nadzór nad Funduszem będzie sprawować minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
 2. NSZZ „Solidarność”;
 3. Forum Związków Zawodowych;
 4. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Konfederacji „Lewiatan”;
 6. Związku Rzemiosła Polskiego;
 7. Związku Pracodawców Business Centre Club;
 8. Banku Gospodarstwa Krajowego;
 9. Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.;
 10. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
 11. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.;
 12. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 13. Polskiej Akademii Nauk;
 14. Komitetu Nauki Polskiej;
 15. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 16. Narodowego Centrum Nauki;
 17. Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
 18. Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii PACTT;
 19. Prokuratorii Generalnej RP.

Tagi: FNP, FNP, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?