Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-12-22
Data zakończenia: 2018-01-08
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dokonano zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowelizacja wprowadziła zmiany dotyczące definicji uwierzytelnienia dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą, podmiotu właściwego w sprawach dokonywania uwierzytelnienia dokumentów, którym będzie Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, rozszerzenia katalogu dokumentów podlegających uwierzytelnieniu oraz cyfryzacji procesu przekazywania przez uczelnie informacji wymaganych do uwierzytelniania dokumentów.

W związku z tym, konieczne jest dostosowanie  regulacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów do zmienionych przepisów ustawy.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

  1. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej;
  2. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy;
  3. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
  4. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
  5. Niezależne Zrzeszenie Studentów;
  6. Zrzeszenie Studentów Polskich;
  7. Rzecznik Praw Absolwenta;
  8. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”;
  9. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Tagi: Prawo o szkolnictwie wyższym, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, NAWA

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?