Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-11-14
Data zakończenia: 2017-11-24
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Projektowane rozporządzenie ma na celu uwzględnienie zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”, przez ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1556), polegających na:

 1. modyfikacji zakresu zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę w ramach działalności wydawniczej (art. 25 ust. 4a);
 2. objęciu zakresem upoważnienia do wydania rozporządzenia szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania ministrom kierującym działami administracji rządowej i kierownikom centralnych organów administracji rządowej środków finansowych na ich potrzeby własne dotyczące zadań, o których mowa w art. 25 ust. 1, oraz zadań związanych ze sporządzaniem ekspertyz, opinii i ocen naukowych, a także trybu rozliczania przez nich tych środków.

W związku z modyfikacją zakresu zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę w ramach działalności wydawniczej proponuje się dostosowanie:

 1. kryteriów oceny wniosków złożonych w ramach celu określonego w art. 25 ust. 4a ustawy;
 2. zakresu informacji podawanych we wnioskach składanych w ramach celu określonego w tym przepisie.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 2. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 3. Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich;
 4. Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 5. Polskiej Akademii Umiejętności;
 6. Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 7. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 8. Narodowego Centrum Nauki;
 9. Rady Młodych Naukowców;
 10. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej;
 11. Niezależnego Zrzeszenia Studentów;
 12. Zrzeszenia Studentów Polskich;
 13. Centrum Nauki Kopernik;
 14. Towarzystwa Naukowego Płockiego;
 15. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk;
 16. Polskiej Izby Książki;
 17. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
 18. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 19. Polskiej Akademii Nauk;
 20. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 21. Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 22. Komitetu Polityki Naukowej;
 23. Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
 24. Parlamentu Studentów RP.

Tagi: finansowanie nauki, Działalność upowszechniająca naukę, DUN

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?