Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-11-02
Data zakończenia: 2017-12-01
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zwaną dalej „ustawą zmieniającą”, dokonano zmiany treści upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zwanej dalej „ustawą”. Powyższa zmiana spowodowuje z dniem 1 lutego 2018 r. utratę mocy obowiązującej obecnego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Rekomenduje się wydanie nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Należy zaznaczyć, że w podstawowym zakresie projektowane rozporządzenie będzie zawierało rozwiązania analogiczne do funkcjonujących w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. Z uwagi na realizowaną gruntowną reformę otoczenia prawnego nauki i szkolnictwa wyższego (projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), w tym m.in. uregulowań dotyczących postępowań awansowych wprowadzanie – z założenia krótkotrwałych – zmian dotychczasowego stanu prawnego nie wydaje się celowe.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

  1. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej;
  2. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy;
  3. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
  4. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
  5. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”;
  6. Rada Młodych Naukowców;
  7. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
  8. Rzecznik Praw Absolwenta.

Tagi: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, NAWA, doktor habilitowany, doktor, profesor

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?