Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2018-07-16
Data zakończenia: 2018-08-14
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwana dalej „ustawą”, mocą art. 81 nakłada na ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki obowiązek określenia w rozporządzeniu:

 1. wymagań dotyczących programu studiów;
 2. kierunków studiów prowadzonych jako jednolite studia magisterskie;
 3. zakresu informacji zawartych we wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, dokumentów dołączanych do wniosku oraz sposobu składania wniosku;
 4. wymagań dotyczących prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz maksymalnej liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego kształcenia;
 5. sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów, sporządzania duplikatów i odpisów dokumentów oraz dokonywania sprostowań i zmian danych osobowych w dokumentach;
 6. wzoru legitymacji studenckiej oraz sposobu wydawania legitymacji i potwierdzania jej ważności;
 7. sposobu postępowania z dokumentacją przebiegu studiów w przypadku likwidacji uczelni;
 8. sposobu uwierzytelniania dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;
 9. niezbędnych elementów dyplomu ukończenia studiów i dyplomu wspólnego;
 10. wzoru suplementu do dyplomu;
 11. tytułów zawodowych równorzędnych tytułom licencjata i inżyniera oraz tytułom magistra i magistra inżyniera;
 12. wysokości i sposobu pobierania opłat za uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, za wydanie indeksu i legitymacji studenckiej oraz za wydanie duplikatów tych dokumentów, a także za wydanie odpisów w językach obcych dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu lub duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu;
 13. wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.

W związku z powyższym powstała konieczność wydania rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów. Rozporządzenie obejmuje swoim zakresem przedmiotowym kwestie regulowane dotychczas w pięciu rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych,
 2. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
 3. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
 4. Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych,
 5. Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych,
 6. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich,
 7. Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich,
 8. Rada Główna Instytutów Badawczych,
 9. Polska Komisja Akredytacyjna,
 10. Rada Młodych Naukowców,
 11. „Obywatele Nauki”,
 12. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 13. Narodowe Centrum Nauki,
 14. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej,
 15. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych,
 16. Polska Akademii Umiejętności,
 17. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,
 18. Ośrodek Przetwarzania Informacji,
 19. Konferencja Episkopatu Polski,
 20. Polska Rada Ekumeniczna,
 21. Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej,
 22. Zrzeszenie Studentów Polskich,
 23. Niezależne Zrzeszenie Studentów,
 24. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”,
 25. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80”,
 26. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 27. Porozumienie Zielonogórskie,
 28. Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych,
 29. Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Tagi: Konstytucja Dla Nauki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?