Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2018-09-07
Data zakończenia: 2018-09-24
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwana dalej „ustawą”, nakłada na ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki obowiązek określenia w rozporządzeniu – w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy – sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia. Dotychczas zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w uczelni były uregulowane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach. Akt ten utraci moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uchylającego z tym dniem ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie której rozporządzenie to było wydane.

Niezbędne jest podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do wydania rozporządzenia w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia.

W projektowanym rozporządzeniu określono działania rektora jakie będzie podejmował w celu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 2. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
 3. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
 4. Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych;
 5. Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych;
 6. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich;
 7. Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich;
 8. Rada Główna Instytutów Badawczych;
 9. Rada Młodych Naukowców;
 10. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy;
 11. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej;
 12. „Obywatele Nauki”;
 13. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”;
 14. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80”;
 15. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 16. Porozumienie Zielonogórskie;
 17. Polska Rada Ekumeniczna;
 18. Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej;
 19. Konferencja Episkopatu Polski.

Tagi: Konstytucja Dla Nauki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?