Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2018-09-17
Data zakończenia: 2018-10-15
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

W dotychczasowym stanie prawnym funkcjonowały oddzielne zasady finansowania systemu szkolnictwa wyższego i systemu nauki. System szkolnictwa wyższego był finansowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, natomiast system nauki – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Dotychczas środki finansowe przeznaczone w budżecie państwa na szkolnictwo wyższe i naukę były dystrybuowane za pomocą wielu strumieni finansowych, które rządziły się odrębnymi regułami co do możliwego zakresu ich wydatkowania. Ograniczona elastyczność w wydatkowaniu tych środków (oddzielnie na szkolnictwo wyższe i na naukę) stanowiła barierę dla sprawnego zarządzania finansami uczelni oraz osiągnięcia efektu synergii między poszczególnymi strumieniami finansowymi.

Niezbędne jest podjęcie działań legislacyjnych polegających na wydaniu aktu wykonawczego określającego sposób podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra (w tym sposób ustalenia wysokości subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego dla PAU i elementy wniosku o tę subwencję).

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 2. Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
 3. Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
 4. Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych;
 5. Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych;
 6. Konferencji Rektorów Polonistyk Uniwersyteckich;
 7. Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich;
 8. Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 9. Radzie Głównej Instytutów Badawczych;
 10. Polskiej Akademii Umiejętności;
 11. Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
 12. Komitetowi Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 13. Radzie Młodych Naukowców;
 14. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 15. Niezależnemu Zrzeszenia Studentów;
 16. Zrzeszeniu Studentów Polskich;
 17. Stowarzyszeniu Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych;
 18. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80”;
 19. Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”;
 20. Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 21. Ośrodkowi Przetwarzania Informacji – Państwowemu Instytutowi Badawczemu;
 22. „Obywatelom Nauki”;
 23. Porozumieniu Zielonogórskiemu;
 24. Polskiej Radzie Ekumenicznej;
 25. Aliansowi Ewangelicznemu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 26. Konferencji Episkopatu Polski.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?