Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2018-08-02
Data zakończenia: 2018-08-31
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Wykazy wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych są tworzone na potrzeby systemu ewaluacji działalności naukowej.

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki będzie sporządzał i udostępniał wykazy na podstawie list sporządzonych przez Komisję Ewaluacji Nauki. Wykaz wydawnictw naukowych będzie obejmował wydawnictwa publikujące recenzowane monografie naukowe podzielone na dwie grupy. Klasyfikacja wydawnictw do grup będzie oparta na wynikach eksperckiej oceny dokonywanej przez Komisję Ewaluacji Nauki.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 2. Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
 3. Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
 4. Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych;
 5. Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych;
 6. Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich;
 7. Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich;
 8. Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 9. Rady Młodych Naukowców;
 10. Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego;
 11. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 12. „Obywateli Nauki”;
 13. Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”;
 14. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80”;
 15. Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 16. Porozumienia Zielonogórskiego;
 17. Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej;
 18. Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 19. Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
 20. Polskiej Akademii Umiejętności;
 21. Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 22. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 23. Narodowego Centrum Nauki;
 24. Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich;
 25. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich;
 26. Polskiej Izby Książki.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?