Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kredytów studenckich

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2018-07-16
Data zakończenia: 2018-08-16
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwana dalej „ustawą”, wprowadziła nowe rozwiązania w zakresie sytemu kredytów studenckich. Dotychczas zagadnienia związane z udzielaniem kredytów studenckich były uregulowane w ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich, która utraci moc z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 169 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Tym samym, z dniem 1 stycznia 2019 r., utraci moc, wydane na podstawie art. 15 ust. 1 tej ustawy, rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich.

Niezbędne jest podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do wydania rozporządzenia w sprawie kredytów studenckich.

Projekt rozporządzenia w znacznej części opiera się na dotychczas obowiązujących regulacjach, wprowadzając modyfikacje, wynikające z nowych regulacji określonych w ustawie w zakresie udzielania, spłacania, zawieszania i umarzania kredytów studenckich, a także mające na celu uproszczenie istniejących procedur i rozwiązań prawnych w zakresie obowiązków osób ubiegających się o kredyt studencki.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. PKO Bank Polski S.A.;
 2. Bank PEKAO S.A.;
 3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.;
 4. SGB-Bank S.A.;
 5. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.;
 6. Alior Bank S.A.;
 7. Bank Zachodni WBK S.A.;
 8. Bank Ochrony Środowiska S.A.;
 9. Związek Banków Polskich;
 10. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 11. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
 12. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
 13. Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych;
 14. Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych;
 15. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich,
 16. Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich;
 17. Rada Główna Instytutów Badawczych;
 18. Rada Młodych Naukowców;
 19. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy;
 20. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej;
 21. „Obywatele Nauki”;
 22. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”;
 23. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80”;
 24. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 25. Porozumienie Zielonogórskie.

Tagi: Kredyty studenckie, Konstytucja Dla Nauki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?