Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2018-08-02
Data zakończenia: 2018-08-31
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Przedmiotem krytyki obecnego modelu oceny jakości działalności naukowej są:

 1. duże obciążenia administracyjne związane ze zbieraniem i weryfikacją danych na potrzeby ewaluacji;
 2. niedostateczne odniesienie do poziomu działalności naukowej w skali międzynarodowej przy jednoczesnym sprawozdawaniu wielu parametrów, które nie mają istotnego wpływu na wyniki ewaluacji;
 3. niewłaściwy kierunek zależności między kategorią naukową a nadawaniem stopni naukowych;
 4. niedostateczne zróżnicowanie ocen podmiotów (obecnie na poziomie jednostek naukowych) i utrudniona porównywalność jednostek naukowych należących do tej samej grupy wspólnej oceny ze względu na ich zróżnicowany profil badawczy.

Projekt ma na celu określenie nowego modelu ewaluacji jakości działalności naukowej w sposób umożliwiający rozwiązanie tych problemów.

Projekt zmniejsza obciążenia administracyjne związane z procesem ewaluacji dzięki wykorzystaniu danych wprowadzonych do innych, powszechnie stosowanych systemów informacji o nauce, w szczególności zamieszczonych na koncie powiązanym z elektronicznym identyfikatorem naukowca ORCID.

Ograniczona zostanie liczba kryteriów ewaluacji (z czterech do trzech), jak również ocenianych w ramach tych kryteriów osiągnięć.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 2. Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
 3. Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
 4. Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych;
 5. Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych;
 6. Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich;
 7. Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich;
 8. Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 9. Rady Młodych Naukowców;
 10. Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego;
 11. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 12. „Obywateli Nauki”;
 13. Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”;
 14. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80”;
 15. Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 16. Porozumienia Zielonogórskiego;
 17. Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej;
 18. Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 19. Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
 20. Polskiej Akademii Umiejętności;
 21. Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 22. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 23. Narodowego Centrum Nauki;
 24. Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich;
 25. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich;
 26. Polskiej Izby Książki.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?