Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2018-08-02
Data zakończenia: 2018-08-31
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Obecna 3-poziomowa klasyfikacja określona w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych obejmuje 8 obszarów wiedzy, 22 dziedziny nauki i sztuki oraz 102 dyscypliny naukowe i artystyczne (w tym 7 dziedzin, w których nie wyodrębniono dyscyplin) i charakteryzuje się nadmiernym rozdrobnieniem.

W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzić nową klasyfikację dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, bez określania obszarów wiedzy. Będzie ona zasadniczo oparta na przyjętej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju systematyce dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w której wyróżniono 42 dyscypliny, z uwzględnieniem pewnych odmienności.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 2. Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
 3. Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
 4. Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych;
 5. Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych;
 6. Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich;
 7. Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich;
 8. Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 9. Rady Młodych Naukowców;
 10. Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego;
 11. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 12. „Obywateli Nauki”;
 13. Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”;
 14. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80”;
 15. Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 16. Porozumienia Zielonogórskiego;
 17. Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej;
 18. Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 19. Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
 20. Polskiej Akademii Umiejętności;
 21. Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 22. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 23. Narodowego Centrum Nauki;
 24. Polskiej Rady Ekumenicznej;
 25. Aliansu Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 26. Koferencji Episkopatu Polski.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?