Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2018-08-02
Data zakończenia: 2018-08-31
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nakłada na ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki obowiązek określenia w rozporządzeniu:

 1. szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w bazach danych Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on,
 2. trybu i terminów wprowadzania danych do baz danych Systemu POL-on oraz aktualizowania, archiwizowania i usuwania tych danych,
 3. sposobu wprowadzania prac dyplomowych do repozytorium pisemnych prac dyplomowych, oraz specyfikacji formatu tych prac,
 4. trybu i sposobu udostępniania danych zamieszczonych w Systemie POL-on.

Niezbędne jest podjęcie działań legislacyjnych polegających na wydaniu rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 2. Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
 3. Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
 4. Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych;
 5. Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych;
 6. Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich;
 7. Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich;
 8. Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 9. Rady Młodych Naukowców;
 10. Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego;
 11. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 12. „Obywateli Nauki”;
 13. Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”;
 14. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80”;
 15. Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 16. Porozumiena Zielonogórskiego;
 17. Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 18. Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
 19. Polskiej Akademii Umiejętności;
 20. Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?