Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2018-07-25
Data zakończenia: 2018-08-27
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadza istotne zmiany w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, które skutkują również zmianami terminologicznymi. W związku z powyższym art. 150 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nadano nowe brzmienie upoważnieniu ustawowemu zawartemu w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Upoważnienie to jest podstawą do wydania obowiązującego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 (Dz. U. poz. 1594). Dotychczasowe rozporządzenie utraci moc z dniem 1 października 2018 r., to jest z dniem wejścia w życie ustawy wprowadzającej.

Konieczne jest podjęcie działań legislacyjnych polegających na wydaniu nowego rozporządzenia w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 PRK.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej;
 3. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80”;
 4. Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich;
 5. Konfederacja Episkopatu Polski;
 6. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich;
 7. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
 8. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
 9. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 10. Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych;
 11. Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych;
 12. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”;
 13. Niezależne Zrzeszenie Studentów;
 14. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy;
 15. „Obywatele Nauki”;
 16. Polska Komisja Akredytacyjna;
 17. Polska Rada Ekumeniczna;
 18. Porozumienie Zielonogórskie;
 19. Rada Główna Instytutów Badawczych;
 20. Rada Młodych Naukowców;
 21. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 22. Zrzeszenie Studentów Polskich.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?