Zaproszenie do składania wniosków o nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

środa, 17 stycznia 2018

Zapraszamy do składania wniosków o Nagrody Ministra Nauki przyznawane na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r., poz. 2045, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r., w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 1517).

Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w następujących kategoriach:

 1. badań podstawowych;
 2. badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
 3. badań na rzecz rozwoju gospodarki.

W każdej kategorii Minister może przyznać jedną nagrodę.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

 1. Rady jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e, lub organy reprezentujące jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ww. ustawy;
 2. Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki;
 3. Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz komitety Polskiej Akademii Nauk.

Wniosek o przyznanie nagrody składa się w terminie do dnia 31 marca 2018 r. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do wniosku dołącza się:

 1. opis przebiegu kariery naukowej kandydata;
 2. wykaz najważniejszych publikacji naukowych;
 3. opinię wnioskodawcy dotyczącą osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych kandydata w skali krajowej i międzynarodowej;
 4. co najmniej 3 rekomendacje sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą lub pokrewną dziedzinę nauki co kandydat do nagrody i posiadające znaczny dorobek naukowy, w tym co najmniej jedną rekomendację zagraniczną;
 5. zgodę kandydata na udział w postępowaniu.

Ocena wniosków dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów:

 1. w zakresie badań podstawowych – oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju nauki, w tym w skali międzynarodowej;
 2. w zakresie badań na rzecz rozwoju społeczeństwa - użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju;
 3. w zakresie badań na rzecz rozwoju gospodarki - znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki, w tym w skali międzynarodowej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako załącznik do zaproszenia udostępnia wzór wniosku do ewentualnego wykorzystania przez wnioskodawców.

Kontakt:

Honorata Helon tel. 22 52 92 243
e-mail: honorata.helon@nauka.gov.pl.

Tagi: Nagrody ministra, Nagrody Ministra Nauki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików