Zaproszenie do składania wniosków o nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

wtorek, 17 stycznia 2017

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród przyznawanych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r., poz. 2045) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r., w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o  przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 1517).

Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Nauki, składa się w terminie do dnia 31 marca 2017 r. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w następujących kategoriach:

 1. badań podstawowych;
 2. badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
 3. badań na rzecz rozwoju gospodarki;

w każdej kategorii Minister może przyznać jedną nagrodę;

kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

 1. rady jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e, lub organy reprezentujące jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ww. ustawy;
 2. organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki;
 3. Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz komitety Polskiej Akademii Nauk;

Kandydatami do Nagrody Ministra Nauki mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne;

ocena wniosków dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów:

 1. znaczenie dla rozwoju nauki, w tym w skali międzynarodowej;
 2. w zakresie badań na rzecz rozwoju społeczeństwa - użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju;
 3. w zakresie badań na rzecz rozwoju gospodarki - znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki, w tym w skali międzynarodowej;

do wniosku dołącza się:

 1. opis przebiegu kariery naukowej kandydata;
 2. wykaz najważniejszych publikacji naukowych;
 3. opinię wnioskodawcy dotyczącą osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych kandydata w skali krajowej i międzynarodowej;
 4. co najmniej 3 rekomendacje sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą lub pokrewną dziedzinę nauki co kandydat do nagrody i posiadające znaczny dorobek naukowy, w tym co najmniej jedną rekomendację zagraniczną;
 5. zgodę kandydata na udział w konkursie;

Osoba kontaktowa:
Bożena Tomiak tel. 22 52 92 454
e-mail: bozena.tomiak@nauka.gov.pl.

Tagi: Nagrody ministra, Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików