Nowe licencje w ramach WBN

wtorek, 9 stycznia 2018

Informujemy, że zostały uruchomione roczne licencje pilotażowe zapewniające dostęp do narzędzi umożliwiających analizę danych bibliometrycznych:

  1. InCites -  dodatek do bazy Web of Science
  2. SciVal - dodatek do bazy Scopus

Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do ww. baz są dostępne w serwisie WBN.

Jednocześnie informujemy, ze w ramach finansowania przez MNiSW Wirtualnej Biblioteki Nauki polskim naukowcom zapewniony został dostęp do światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. W ramach WBN, realizowanej głównie przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego zapewniony jest dostęp do zasobów na serwerach wydawców w ramach corocznie odnawianych licencji, ale duża część zasobów jest na bieżąco archiwizowana na serwerze Infona w ICM, który zapewnia możliwość bezterminowego korzystania z archiwów w przypadku czasowej lub trwałej utraty dostępu do serwerów wydawców, w szczególności w przypadku niekontynuowania licencji. Obecnie WBN umożliwia dostęp do pełnych kolekcji czasopism kilkunastu najważniejszych światowych wydawnictw naukowych, zawierających łącznie ponad 8 tysięcy tytułów bieżących, z czego ok. 5 tysięcy dostępne jest w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley z prawem krajowej archiwizacji.

W ramach tych licencji zakupiono także ok. 30 tysięcy e-książek oraz ponad 10 tysięcy tomów serii książkowych, Na zasadzie licencji krajowych dostępne są także czasopisma Science i Nature, platforma Ebsco agregująca czasopisma różnych wydawców oraz bazy abstraktowo-bibliometryczne Web of Science i Scopus. W ramach WBN finansowany jest także krajowy program publikowania otwartego Springer Open Choice dla polskich autorów oraz udział Polski w międzynarodowym programie publikowania otwartego Scoap3. Obok licencji krajowych w ramach WBN dofinansowywane są licencje konsorcyjne na dostęp do międzynarodowych kolekcji czasopism ACS, AIP, APS, CUP, Emerald, IEEE, IOP, LWW, NPG, OUP i T&F; chemicznych baz danych Reaxys i Chemical Abstracts; ekonomicznych baz danych EMIS, Passport i OECD oraz platform JSTOR, Knovel i Proquest agregujących czasopisma lub książki naukowe pochodzące od różnych wydawców.

Tagi: Wirtualna Biblioteka Nauki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików