Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (NPRH)

piątek, 5 listopada 2010

Potrzeba ustanowienia Programu wynika z niejednokrotnie sygnalizowanego przez środowiska naukowe, pogłębiającego się od lat niedostatku środków finansowych przeznaczanych na badania za zakresu  humanistyki, co w konsekwencji zagraża powstaniem luki pokoleniowej lub wręcz brakiem kontynuacji niektórych kierunków badawczych o istotnym znaczeniu dla kultury narodowej i wykształcenia ogólnego.

Program powstał w oparciu o konsultacje z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce i stanowi realną odpowiedź na  oczekiwania tych środowisk. Badania humanistyczne, zwłaszcza dotyczące kultury narodowej, w mniejszym stopniu niż inne dziedziny nauki mogły w ostatnich latach skorzystać ze wsparcia ze środków strukturalnych Unii Europejskiej (zorientowanych w dużej mierze na badania z zakresu „bio, info, techno”) oraz ze źródeł zagranicznych. Również z tego powodu humanistyka wymaga szczególnej opieki Państwa. Program obejmuje szereg działań podzielonych na trzy moduły, które realizowane łącznie winny umożliwić lepszą integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską, a w konsekwencji światową,  zapewnić młodym naukowcom specjalizującym się w badaniach humanistycznych możliwości rozwoju kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowym  oraz doprowadzić do upowszechnienia osiągnięć humanistyki polskiej w świecie. 1. Moduł badawczy:

  1. wspieranie długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej, realizowane w formie projektów,
  2. wspieranie projektów realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez naukowców polskich i zagranicznych.

2. Moduł wspierający młodych humanistów:

  1. wspieranie zespołowych badań naukowych realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej,
  2. finansowanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich na realizację – w polskich lub zagranicznych placówkach naukowych – projektów o istotnym znaczeniu dla humanistyki.

3. Moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie:

  1. finansowanie tłumaczenia i publikacji dzieł o najwyższym poziomie naukowym i doniosłości merytorycznej sposób celu zapewnienia im wysokiej pozycji naukowej oraz szerszej dostępności zarówno dla naukowców polskich jak i naukowców zagranicznych,
  2. wspieranie elektronicznych wydań w innych wersjach językowych (w szczególności w języku angielskim) najważniejszych czasopism polskiej humanistyki.

Intencją Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nie jest jedynie bierna odpowiedź na najważniejsze potrzeby polskiej humanistyki, choćby najsłuszniej zgłaszane przez środowisko naukowe, ale przede wszystkim stymulowanie jej do twórczego rozwoju, zgodnego z najlepszymi wzorcami światowymi. Dlatego wszystkie elementy NPRH zostały tak zaprojektowane, by premiować pracę zespołową, współpracę międzyśrodowiskową i międzynarodową oraz myślenie projektowe.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików