Nagrody ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

wtorek, 7 lutego 2017

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Nagrody te przyznawane są na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:

 • nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki;
 • nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wspomniane wyżej osiągnięcia. Kandydatami nie mogą być osoby prawomocnie ukarane karą dyscyplinarną lub skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydatów – po jednym do nagrody w danej kategorii – mogą zgłaszać:

1) w przypadku nagród za wybitne osiągnięcia naukowe:

 • uczelnie,
 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
 • instytuty badawcze,
 • jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności,
 • stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne;

2) w przypadku nagród za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:

 • uczelnie,
 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
 • instytuty badawcze,
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk.

Zwracamy uwagę na wprowadzenie ubiegłoroczną nowelizacją wspomnianego wyżej rozporządzenia następujących najistotniejszych zmian prawnych w stosunku do lat ubiegłych w zakresie składania wniosków o przyznanie nagród ministra za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:

 • w przypadku nagród za wybitne osiągnięcia naukowe zamiast publikacji związanych z osiągnięciami objętymi wnioskiem wnioskodawca dołącza tylko ich wykaz;
 • zmniejszono z 3 do 2 liczbę wymaganych rekomendacji, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie nagrody;
 • wprowadzono wymóg złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia, że autor rekomendacji dołączonej do wniosku o przyznanie nagrody nieposiadający stopnia lub tytułu naukowego albo stopnia lub tytułu w zakresie sztuki nadanego w Polsce posiada pozycję naukową odpowiadającą wymogom określonym w przepisach rozporządzenia.

Wnioski spełniające wymogi formalne będą ocenione przez Zespół do Spraw Nagród powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poprawienie lub uzupełnienie wniosków niespełniających wymogów formalnych będzie możliwe w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek o przyznanie nagrody składa się do dnia 31 marca 2017 r. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ewentualne zapytania telefoniczne bądź mailowe należy kierować do:

Departament Innowacji i Rozwoju
Andrzej Stolarczyk, tel. (22) 52 92 280, andrzej.stolarczyk@nauka.gov.pl lub sekretariat.dir@nauka.gov.pl.

Tagi: Nagrody ministra, osiągnięcia

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików