Konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego”

środa, 1 kwietnia 2015

Informujemy, że ogłoszony został konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego”, na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. o ustanowieniu tego programu.

 1. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze obejmujące badania naukowe dotyczące rozwoju sportu akademickiego, zwłaszcza w olimpijskich dyscyplinach sportu, wynikające z potwierdzonych potrzeb podmiotów sportowych (klubów, stowarzyszeń, związków sportowych),  w szczególności mające na celu:
  a) zapewnienie rozwoju  badań o zasadniczym znaczeniu dla procesu szkolenia sportowego realizowanego w szczególności przez jednostki objęte programem Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego,
  b) wspieranie rozwoju badań dotyczących optymalizacji procesu szkolenia sportowego,
  c) wspieranie badań  związanych z przygotowaniem sportowym zawodników do priorytetowych imprez sportowych,
  d) wspieranie innowacyjnych badań służących doskonaleniu procesu treningowego,
  e) wspieranie badań, mających na celu monitorowanie sprawności fizycznej i aktywności fizycznej studentów. 
 2. Wnioski mogą składać jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a - e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015, poz. 249), zwane dalej „Wnioskodawcami”. Do wniosku jednostka dołącza opinię podmiotu sportowego zainteresowanego praktycznym wykorzystaniem wyników badań.
 3. Wnioskodawca będący jednostką naukową nieotrzymującą dotacji na działalność statutową, dołącza do wniosku informacje dotyczące:
  a) badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 3 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań;
  b) aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 4. We wniosku Wnioskodawca wskazuje kierownika projektu.
 5. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania naukowe aktualnie wykonywane przez Wnioskodawcę i finansowane ze środków budżetowych.
 6. Koszty zakupu lub wykonania aparatury naukowo-badawczej nie mogą być wyższe niż 35% kosztów ogółem realizacji projektu, a koszty pośrednie nie mogą być wyższe niż 10% kosztów ogółem realizacji projektu.
 7. Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.
 8. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania zwanym dalej „OSF”, dostępnym od dnia 27 kwietnia 2015 r. na stronie osf.opi.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2015 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 9. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy, należy przesłać w jednym egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs - Rozwój Sportu Akademickiego 2015” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie określonym w pkt 8. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.
 10. Wnioski, które zostaną złożone po terminie określonym w pkt 8 nie będą rozpatrywane.
 11. Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, zwracany jest on wnioskodawcy w systemie OSF z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i o możliwości uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków formalnych spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 12. Wnioski są oceniane w skali 0-100 punktów według następujących kryteriów:
  a) wartość naukowa projektu w skali 0-30 pkt;
  b) znaczenie planowanych wyników dla rozwoju sportu akademickiego w skali 0-40 pkt;
  c) zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań w skali 0-15 pkt;
  d) możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje kierownika i głównych wykonawców projektu oraz wyposażenie jednostki w aparaturę naukowo-badawczą niezbędną do jego realizacji w skali 0-15 pkt.
 13. Wnioski przyjęte do konkursu są oceniane według kryteriów określonych w pkt 12 przez Zespół specjalistyczny do spraw projektów zgłoszonych do programu pn. „Rozwój Sportu Akademickiego” powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 52  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015, poz. 249), zwany dalej „zespołem”, po uzyskaniu ocen sporządzonych przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych wskazanych przez członków zespołu.
 14. Wniosek, który w ocenie zespołu uzyska 0 pkt za którekolwiek z kryteriów, o których mowa w pkt 12 ogłoszenia, nie może być zakwalifikowany do finansowania.
 15. Na podstawie dokonanej oceny zespół ustala ocenę końcową poszczególnych projektów i na tej podstawie sporządza listę rankingową projektów, którą wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania projektów do finansowania, przedstawia ministrowi.
 16. Decyzja ministra o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów następuje na podstawie listy rankingowej sporządzonej przez zespół.
 17. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w urzędzie obsługującym ministra 4 egzemplarze umowy o realizację projektu, podpisane przez kierownika projektu i osoby reprezentujące jednostkę. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację jednostki naukowej z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych.
 18. W przypadku przyjęcia do finansowania projektów badawczych związanych z koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka, przed zawarciem umowy jednostka naukowa przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej.
 19. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w konkursie oraz oceny wniosków.
 20. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. 22 50-17-107.

Załącznik – wzór wniosku

Tagi: Rozwój Sportu Akademickiego, konkurs, Projekty badawcze

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików