Konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach NPRH - moduł „Rozwój” 2.b

środa, 1 kwietnia 2015

Ogłaszamy konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł „Rozwój” 2.b.
Obejmuje on wspieranie, stymulowanie i promowanie nowatorskich badań (zespołowych i indywidualnych, krajowych oraz międzynarodowych) podejmowanych przez humanistów oraz przedstawicieli innych dziedzin, mających charakter integracyjny: interdyscyplinarnych, transdyscyplinarnych, międzydziedzinowych oraz partycypacyjnych, w tym  projektów łączących badania humanistyczne z twórczością artystyczną.
Podstawą jest Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (M. P. z 2015 r. poz. 145).

 1. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze łączące w sposób merytorycznie uzasadniony dyscypliny humanistyczne, humanistykę oraz inne dziedziny nauki, humanistykę i sztukę, a także innowacyjne koncepcje badań transdyscyplinarnych, które są propozycjami rozwiązywania problemów wykraczających poza jedną dyscyplinę naukową, a w szczególności:
  - projekty zawierające propozycje nowych teoretycznych narzędzi niezbędnych w pracy na pograniczach różnych nauk i sztuki;  
  - projekty metodologicznych koncepcji prowadzenia badań integracyjnych;
  -projekty  włączające  kulturę polską w badania zespołów międzynarodowych a humanistykę polską w główne nurty badań nad kulturą;
  - projekty badań, których efektem jest wyłonienie  nowej transdyscypliny.
 2. Projekty muszą mieć charakter naukowy, nowatorski oraz integracyjny, a ponadto powinny spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów:
  a) proponować nowe koncepcje badań  polskiej humanistyki/ kultury/życia kulturalno-społecznego;
  b) wnosić oryginalny wkład w rozwój integracji badań humanistycznych z innymi dziedzinami wiedzy lub sztuką;
  c) proponować rozwiązania problemów wykraczających poza kompetencje jednej dyscypliny naukowej;
  d) rozwijać perspektywę badań partycypacyjnych włączających do projektu podmioty pozaakdemickie;
  e) przyczyniać się do tworzenia nowych zespołów  oraz kompetencji badawczych.
 3. Wnioski mogą składać:
  a)    jednostki naukowe określone w art. 2 pkt. 9 lit. a - e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015, poz. 249), zwanej dalej „ustawą”;
  b)   biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy;
  c)   podmioty działające na rzecz nauki niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.1)
  - zwane dalej „Wnioskodawcami”.
 4. We wniosku Wnioskodawca wskazuje kierownika projektu badawczego.
 5. W przypadku składania wniosku przez podmiot działający na rzecz nauki należy przedłożyć informacje potwierdzające prowadzenie działalności upowszechniającej naukę z wyliczeniem realizowanych prac na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki, oraz dokumenty potwierdzające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku), poświadczone za zgodność z oryginałem.
 6. Wnioskodawca nieotrzymujący dotacji na działalność statutową dołącza do wniosku informacje dotyczące:
  a) badań naukowych zrealizowanych przez Wnioskodawcę w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań;
  b) aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 7. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze, których koszt realizacji jest nie niższy niż 100 tys. zł a okres realizacji jest nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 20 % kosztów ogółem.
 8. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania naukowe aktualnie wykonywane przez Wnioskodawcę i finansowane ze środków budżetowych.
 9. Wniosek o finansowanie projektu badawczego przygotowany w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 8 kwietnia 2015 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2015 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 10. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Moduł „Rozwój” 2.b lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie określonym w pkt 9. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.
 11. Zakres informacji wymaganych we wniosku określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 12. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 9, nie będą rozpatrywane.
 13. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
 14. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.
 15. Zespół doradczy – Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zwany dalej „Radą”, powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy ­– dokonuje wstępnej selekcji zgłoszonych wniosków na podstawie kryterium stopnia ich zgodności z zasadniczymi celami i zakresem programu określonymi w rozdz. I załącznika do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (M. P. z 2015 r. poz. 145),  a także z pkt 1 i 2 niniejszego ogłoszenia.
  a) Rada ocenia stopień zgodności wniosków z celami i zakresem programu  na podstawie lektury ich streszczeń (bez wiedzy o tożsamości kierownika projektu i wykonawców);
  b) do II etapu konkursu dopuszczane są wnioski ocenione jako najlepiej odpowiadające założeniom programu oraz celom i zakresowi konkursu, których łączna kwota planowanych nakładów nie powinna przekraczać trzykrotnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach danego modułu NPRH, to jest kwoty 90  milionów złotych łącznie dla projektów dopuszczonych do II etapu konkursów modułów 2.a i 2.b programu;
  c) Rada ustala listę wniosków dopuszczonych do II etapu konkursu poprzez głosowanie zwykłą większością głosów.
 16. Wnioski niedopuszczone do II etapu konkursu są odsyłane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Wnioskodawców wraz z informacją o stanowisku Rady oraz jego uzasadnieniem.
 17. Wnioski dopuszczone do II etapu konkursu są kierowane do odpowiedniego Zespołu Specjalistycznego (ZS), którego skład proponuje Rada.
  a) ZS kieruje wnioski do recenzentów zewnętrznych. ZS bierze pod uwagę średnią ocen nadesłanych (co najmniej dwóch) recenzji.
  b) w przypadku stwierdzenia ewidentnego naruszenia kryteriów poprawności czy obiektywności oceny lub też znacznej rozbieżności zdań pomiędzy recenzentami (różnica ocen punktowych przekraczająca 30% oceny maksymalnej, wskazanie przez choćby jednego z recenzentów istotnych zastrzeżeń mogących stanowić przesłankę do dyskwalifikacji wniosku), ZS ustala własną ocenę projektu;
  c) autor recenzji, budzącej uzasadnione wątpliwości natury merytorycznej czy co do swego obiektywizmu, jest wyłączany z bazy ekspertów-recenzentów  przyszłych konkursów NPRH.
 18. Wnioski przyjęte do II etapu konkursu będą oceniane przez recenzentów zewnętrznych, a w przypadkach ujętych w pkt 17 b także przez ZS z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  a) wartości naukowej projektu: do 40%;
  b) dorobek naukowy i kwalifikacje wykonawcy/zespołu wykonawców do  25%;
  c) zasadności planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań: do 10%;
  d) możliwości poprawnej realizacji projektu przez wykonawcę/zespół wykonawców w zaplanowanym czasie i we wskazanej jednostce: do 5%;
  oraz
  e) znaczenia planowanych wyników dla rozwoju badań nad humanistyką i kulturą narodową do 10%;
  f) wpływu realizacji projektu na rozwój młodej kadry naukowej: do 5%;
  g) przewidywanego sposobu upowszechniania wyników: do 5%.
 19. Projekt, który na II etapie oceny uzyska w opinii ZS 0% za którekolwiek z kryteriów, o których mowa w pkt. 18 a-d, nie może być zakwalifikowany do finansowania.
 20. Po uzyskaniu recenzji i przeprowadzeniu ich analizy ZS przygotowują listę rankingową ocenionych wniosków i przedkładają ją Radzie.
 21. Rada dokonuje analizy poprawności przeprowadzonej procedury oceny, a po jej zakończeniu przedkłada listy rankingowe Ministrowi.
 22. Na podstawie listy rankingowej Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów.
 23. Środki finansowe nie mogą być przyznane na zadania objęte wnioskiem zakwalifikowanym do finansowania w konkursie ogłoszonym w ramach innego programu Ministra lub w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki albo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 24. Przyznane środki będą przekazane Wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia projektu.
 25. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu jest zobowiązany złożyć w urzędzie obsługującym Ministra projekt umowy o realizację projektu, zawierającej harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy.
 26. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie określonych w ogłoszeniu zasad postępowania konkursowego i oceny wniosków.
 27. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-368;  (22) 52-92-358; (22) 52-92-349; (22) 50-17-107.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików