Konkurs na realizację projektu w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Polski MOOC”

piątek, 4 sierpnia 2017

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ogłasza konkurs na realizację projektu
w ramach przedsięwzięcia pod nazwą
„Polski MOOC”

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 lipca 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Polski MOOC” (M. P. poz. 695) zwanego dalej „przedsięwzięciem”, ogłasza się konkurs na finansowanie projektu w ramach przedsięwzięcia.

 1. W ramach przedsięwzięcia finansowanie otrzyma projekt badawczy realizowany w oparciu o badania naukowe dotyczące nowoczesnych metod dydaktycznych i efektywnych sposobów zdobywania wiedzy, zwany dalej „projektem”. W wyniku realizacji projektu zostaną opracowane propozycje kluczowych rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania ogólnokrajowej platformy kształcenia na odległość typu Massive Open Online Courses (MOOC), zwanej dalej „platformą”, na której podstawowe jednostki organizacyjne uczelni będą zamieszczały kursy dokształcające i szkolenia online w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy dla studentów oraz otwarte kursy i szkolenia dostępne dla nieograniczonej liczby uczestników w systemie uczenia się przez całe życie. W ramach przedsięwzięcia zostanie sfinansowany jeden projekt, który nie jest finansowany z innych środków budżetowych, obejmujący:
  1. opracowanie i wdrożenie koncepcji organizacji platformy, w tym zasad tworzenia kursów i szkoleń oraz ich wyboru do zamieszczenia na platformie, a także systemu zapewnienia ich jakości,
  2. opracowanie trzech kursów i szkoleń pilotażowych,
  3. merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem platformy przez okres co najmniej dwóch lat.
 2. Projekt powinien zostać opracowany przez interdyscyplinarny zespół badawczy, przy czym nie można łączyć udziału w więcej niż jednym zespole badawczym biorącym udział w konkursie.
 3. Wnioskodawca udzieli Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanemu dalej „Ministerstwem”, nieodpłatnej licencji wyłącznej, z prawem do udzielania dalszych licencji (sublicencji), do korzystania, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, ze wszystkich utworów, jakie powstaną w związku z wykonaniem umowy o finansowanie projektu, na polach eksploatacji w niej wskazanych oraz zezwoli Ministerstwu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zależnych tych utworów (prawo zależne) oraz zezwalanie na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zależnych tych utworów.
 4. O przyznanie finansowania w ramach przedsięwzięcia może ubiegać się wnioskodawca będący:
  1. jednostką naukową,
  2. podmiotem działającym na rzecz nauki.
 5. Finansowania w ramach przedsięwzięcia nie będą mogli otrzymać wnioskodawcy dla których przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 6. Wnioskodawca składa w ramach konkursu wniosek, zgodnie ze wzorem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie, zawierający m. in. ogólny opis projektu założeń obejmujący kluczowe rozwiązania dla organizacji i prowadzenia platformy (opis nie powinien przekraczać 4 stron A4),
 7. Wnioskodawca, o którym mowa w art. 2 pkt 9 lit. f oraz art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.) załącza do części B wniosku:
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji wnioskodawcy,
  • oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych,
  • oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 8. Nabór wniosków rozpoczyna się z dniem ukazania się ogłoszenia.
 9. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji  Publicznej ePUAP albo na e-nośniku doręczonym na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2017 r. (decyduje data urzędowego potwierdzenia przedłożenia wniosku wydawana automatycznie przez system ePUAP albo data stempla pocztowego, w przypadku przekazania wniosku na elektronicznym nośniku danych drogą pocztową). Przy składaniu wniosku przez ePUAP niezbędne jest opatrzenie wniosku podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku składania wniosku na e-nośniku niezbędne jest uwierzytelnienie tożsamości składającego wniosek za pomocą  kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 10. Wnioski złożone po terminie i wobec których nie spełniono powyższych wymogów nie będą podlegały ocenie.
 11. Minister zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru lub przedłużenia jego trwania w trakcie trwania naboru wniosków.
 12. Ocena merytoryczna wniosków jest przeprowadzana w ciągu 30 dni od ustalonej daty złożenia wniosków (informacja).
 13. Ocena merytoryczna wniosków przeprowadzana jest w oparciu o kryteria określone w art. 13b ustawy z dnia 30  kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz o następujące kryteria szczegółowe:
  • spójność ogólnej koncepcji projektu,
  • merytoryczne rozwiązania dotyczące organizacji i funkcjonowania platformy,
  • skład interdyscyplinarnego zespołu badawczego mającego realizować projekt,
  • dorobek naukowy kierownika oraz członków interdyscyplinarnego zespołu badawczego,
  • uzasadnienie przewidywanych kosztów.
 14. Przyznane środki finansowe są przekazywane wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki finansowania i realizacji projektu oraz rozliczenia przyznanych środków finansowych, zwanej dalej „umową”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 15. Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia złożyć w Ministerstwie projekt podpisanej umowy, zawierający harmonogram realizacji projektu wraz z wykazem kosztów zgodnym z kosztorysem określonym we wniosku. Niedotrzymanie tego terminu uważa się za rezygnację z przyznanego finansowania i w takim przypadku Minister stwierdza wygaśnięcie decyzji  przyznającej środki finansowe.
 16. Wnioskodawca, który otrzymał środki finansowe w ramach przedsięwzięcia, jest obowiązany do składania Ministrowi raportów rocznych oraz do złożenia raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 17. Wnioskodawca składa raport roczny w dwóch egzemplarzach w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zostały mu przekazane środki finansowe w ramach przedsięwzięcia, w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra albo w postaci papierowej na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa. Wnioskodawca nie składa raportu rocznego za ostatni rok realizacji przedsięwzięcia.
 18. Wnioskodawca składa raport końcowy w dwóch egzemplarzach nie później niż 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu zapisanej w umowie wraz z kopią potwierdzenia zapłaty za ostatni rok, w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra albo w postaci papierowej na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa.
 19. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem e-mail: MOOC@nauka.gov.pl.

Decyzją Ministra z dnia 28 września 2017 r. termin oceny merytorycznej wniosków nadesłanych w ramach przedsięwzięcia „Polski MOOC” został przedłużony do dnia 3 listopada 2017 r.

Tagi: Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików