III Edycja konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - moduł 3 (upowszechnianie wyników badań humanistycznych na świecie) – 2013 r.

poniedziałek, 29 lipca 2013

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. o ustanowieniu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (M. P. Nr 86, poz. 1014) ogłasza się konkurs o finansowanie projektów upowszechniających wyniki polskich badań humanistycznych na świecie (moduł upowszechniający wyniki badań 3.1 i 3.2).

 1. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące:
  1) tłumaczenia i publikację elektronicznych wydań w innych wersjach językowych dzieł opublikowanych w języku polskim (w tym serii wydawniczych stanowiących przemyślaną i systematyczną prezentację osiągnięć polskiej humanistyki) o wysokim poziomie naukowym i doniosłości merytorycznej, w celu zapewnienia im szerokiej dostępności (moduł upowszechniający wyniki badań 3.1);
  2) wprowadzenie elektronicznych wydań w innych wersjach językowych (w szczególności w języku angielskim) najważniejszych czasopism polskiej humanistyki wydawanych dotychczas w języku polskim, w tym także specjalnych numerów czasopism zawierających wybór materiałów szczególnie przydatnych dla czytelników spoza kręgu użytkowników języka polskiego (moduł upowszechniający wyniki badań 3.2).
 2. Wnioski mogą składać:
  a)    jednostki naukowe określone w art. 2 ust. 9 pkt  a - e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą”,
  b)    biblioteki naukowe, o których mowa w  art. 9 pkt 6 ustawy,
  c)    podmioty działające na rzecz nauki niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095,  z późn. zm.)
  - zwane dalej „Wnioskodawcami”.
 3. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 20% kosztów ogółem.
 4. Do określenia wysokości dofinansowania na zadania wydawnicze i tłumaczenia stosuje się (oddzielnie dla zadań wydawniczych i tłumaczeń) podwójną podstawową stawkę dofinansowania do jednego arkusza wydawniczego dla monografii, czasopisma oraz publikacji online, ogłaszaną w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość podstawowej stawki może być zwiększona lub obniżona na podstawie opinii Rady i Zespołu, o których mowa odpowiednio w pkt 12 i 18 niniejszego ogłoszenia.
 6. Okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy.
 7. W przypadku składania wniosku przez podmiot działający na rzecz nauki należy przedłożyć dodatkowo dokumenty potwierdzające wykonywanie działalności upowszechniającej naukę oraz potwierdzające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku), poświadczone za zgodność z oryginałem, a także informację z wyliczeniem prowadzonych prac na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki.
 8. Do konkursu opisanego w pkt 1.1 (moduł upowszechniający wyniki badań 3.1) mogą być zgłaszane projekty obejmujące publikację elektronicznych wydań w następujących bazach danych:
  a)    Arts and Humanities Citation Index;
  b)    CEEOL – Central and Eastern Europe Online Library;
  c)    Humanities International Index;
  d)    The International Bibliography of Social Sciences;
  e)    JSTOR;
  f)    MLA International Bibliography;
  g)    Philosopher’s Index;
  h)    Scopus;
  i)    SocINDEX;
  j)    Social Sciences Citation Index;
  k)    RILM Abstracts of Music Literature;
  l)    innych bazach danych uznanych w środowisku naukowym danej dyscypliny naukowej za spełniające kryterium szerokiej dostępności.  
 9. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty obejmujące zadania aktualnie wykonywane przez Wnioskodawców i finansowane ze środków budżetowych.
 10. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne oraz zgodne z zasadniczymi celami programu wymienionymi w pkt I załącznika do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. o ustanowieniu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (M. P. Nr 86, poz. 1014), a także z pkt 1 niniejszego ogłoszenia.
 11. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się wnioskodawcy z informacjąo przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.
 12. O zgodności wniosku z zasadniczymi celami programu decyduje stanowisko Zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, powołanej przez Ministra na podstawie art. 52  ust. 1 pkt 2 ustawy, zwanej dalej „Radą”.
 13. Wnioski niezgodne z celami programu  zwraca się Wnioskodawcom wraz z informacją o stanowisku Rady.
 14. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 19 sierpnia 2013 r., w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30 września 2013 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 15. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Moduł 3.1/3.2” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie określonym w pkt.13. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.
 16. Zakres informacji wymaganych we wniosku określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 17. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 14, nie będą rozpatrywane.
 18. Wnioski przyjęte do konkursu będą oceniane przez zespół interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem”, powołany przez Ministra na podstawie art. 52  ust. 1 pkt 1 ustawy, a następnie przez Radę, w skali od 0 do 100 punktów, z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  1)     wartość merytoryczna projektu i jego znaczenie dla celów konkursu opisanych w pkt 1 ogłoszenia: 0-40 pkt;
  2)    zasadność planowanych kosztów projektu w stosunku do zakresu planowanych prac:  0 -20 pkt;
  3)    możliwość wykonania projektu:  0 -20 pkt;
  4)    sposób upowszechniania wyników projektu: 0-20 pkt.
 19. W szczególnych przypadkach wniosek przyjęty do konkursu może być skierowany do zaopiniowania przez recenzenta. Recenzenta wskazuje członek Zespołu upoważniony przez Przewodniczącego, z uwzględnieniem zasad dobrych praktyk w procedurach recenzyjnych w nauce opracowanych  przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce.
 20. Na podstawie oceny Zespołu oraz oceny własnej Rada uzgadnia ocenę końcową poszczególnych projektów i na tej podstawie sporządza listę rankingową, którą wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania projektów do finansowania, przedstawia Ministrowi. W razie konieczności Przewodniczący Rady zarządzi ustalenie oceny końcowej wniosku w głosowaniu tajnym.
 21. Projekt, który w ocenie Rady uzyska 0 pkt za którekolwiek z kryteriów, o których mowa w pkt 17 nie może być zakwalifikowany do finansowania.
 22. Na podstawie listy rankingowej Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektu.
 23. Przyznane środki będą przekazane Wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia projektu.
 24. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu jest zobowiązany złożyć w urzędzie obsługującym Ministra projekt umowy o realizację projektu, zawierającej harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy.
 25. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie określonych w ogłoszeniu zasad postępowania konkursowego i oceny wniosków.
 26. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-368;  (22) 52-92-358;  (22) 50 - 17- 107.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików