Konkurs "Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku" w ramach modułu „Fundamenty” NPRH

czwartek, 6 października 2016

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ogłasza konkurs na realizację projektów
w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Konkurs pod nazwą  
„Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku”
w ramach modułu „Fundamenty”
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2016 r .

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (M. P. z 2016 r. poz. 674) ogłasza się konkurs o finansowanie projektów w ramach ww. programu w module „Fundamenty”. Przedmiotem konkursu pod nazwą „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku” jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych dotyczących Polski i jej dziedzictwa w epoce największej świetności państwa polskiego.

 1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów obejmujących zadania:
  1. przyczyniające się do stworzenia fundamentów dla pogłębionych i syntetycznych badań nad problematyką dziejów Polski na przełomie średniowiecza i nowożytności;
  2. podejmujące problematykę jagiellońską w różnych dziedzinach nauki oraz stwarzające podstawy do współpracy międzynarodowej;
  3. tworzące nową bazę dokumentacyjną i źródłową pozwalającą  nadać badaniom nad epoką jagiellońską nową jakość i przyczyniające się  do wyłonienia nowych zespołów badawczych.
 2. W szczególności do konkursu mogą być zgłoszone projekty opracowań dokumentacyjnych, edytorskich, translatorskich, słownikowych i bibliograficznych koncentrujące się wokół następujących kluczowych zagadnień:
  1. historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu;
  2. polityka dynastyczna Jagiellonów i kontakty monarchii jagiellońskiej z sąsiadami;
  3. historia Wielkiego Księstwa Litewskiego i stosunki państwa Jagiellonów ze Wschodem;
  4. problematyka gospodarcza i społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów wielonarodowości i stosunków językowych w państwie jagiellońskim;
  5. dzieje piśmiennictwa;
  6. historia kultury i religii; dzieje idei;
  7. historia sztuki, historia kultury materialnej;
  8. historia wojskowości.
 3. Projekty muszą mieć charakter naukowy, a ponadto powinny spełniać następujące kryteria:
  1. dotyczyć materiału o pierwszorzędnym znaczeniu dla przyszłych badań naukowych;
  2. dotyczyć możliwie szerokiego zakresu materiału źródłowego;
  3. wzbogacać w istotny sposób warsztat badawczy;
  4. przyczyniać się do stworzenia lub utrzymania wyspecjalizowanych zespołów badawczych;
  5. charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.
 4. Wnioski mogą składać:
  1. jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a - e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2016 r. poz. 249 i 1268), zwanej dalej „ustawą”;
  2. biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy;
  3. podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 9 pkt 4 ustawy, prowadzące ciągłą działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej humanistyki, w tym muzea
   – niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwane dalej „Wnioskodawcami”.
 5. We wniosku Wnioskodawca wskazuje kierownika projektu badawczego.
 6. W przypadku składania wniosku przez podmiot działający na rzecz nauki należy przedłożyć informacje potwierdzające prowadzenie działalności upowszechniającej naukę z wyliczeniem realizowanych prac na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki, oraz dokumenty potwierdzające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Rejestru instytucji kultury, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku), poświadczone za zgodność z oryginałem.
 7. Wnioskodawca nieotrzymujący dotacji na działalność statutową dołącza do wniosku informacje dotyczące:
  1. badań naukowych zrealizowanych przez Wnioskodawcę w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji i innych osiągnięć naukowych;
  2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 8. Finansowanie projektu w ramach ww. konkursu modułu „Fundamenty” może być przyznane na okres do 5 lat, przy czym minimalna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł.
 9. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 30 % kosztów ogółem. Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projektach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki opublikowano odrębnie na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za zgodność kosztów projektu z katalogiem odpowiada Wnioskodawca.
 10. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty obejmujące badania naukowe aktualnie wykonywane przez Wnioskodawcę, które są finansowane ze środków budżetowych, w tym z dotacji statutowej.
 11. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 15 listopada 2016 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem Wnioskodawcy.
 12. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez kierownika projektu oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Moduł „Fundamenty” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie określonym w pkt 11. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.
 13. Zakres informacji wymaganych we wniosku określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 14. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 11, nie będą rozpatrywane.
 15. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski spełniające wymogi formalne.
 16. Wnioski niespełniające wymogów formalnych zwraca się Wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Wnioski nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 17. W konkursie przyjęto tryb oraz kryteria oceny wniosków zgodne z procedurą opracowaną przez Zespół doradczy – Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zwany dalej „Radą”, powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy.­
 18. Procedura oceny wniosków jest trójetapowa. Na wniosek Rady, Minister powołuje odrębne Zespoły Specjalistyczne do spraw I i II etapu konkursu, złożone z ekspertów w zakresie przedmiotu konkursu. Zespoły ustalają listy rankingowe wniosków przez głosowanie zwykłą większością głosów. III etap procedury przeprowadza Rada.
 19. Zespół Specjalistyczny do spraw I etapu konkursu, zwany dalej ZS-1, dokonuje wstępnej oceny wniosków w 50-cio punktowej skali na podstawie analizy pełnych wersji wniosków, z  uwzględnieniem następujących kryteriów:
  1. stopień zgodności wniosków z celami i zakresem programu (0-10 pkt);
  2. wartość naukowa projektu  (0-20 pkt);
  3. dorobek naukowy kierownika projektu (0-5 pkt);
  4. kompetencje członków zespołu w zakresie prac wskazanych w programie, tj. źródłowych, dokumentacyjnych, edytorskich,  translatorskich, słownikowych lub bibliograficznych (0-5 pkt);
  5. znaczenie planowanych wyników badań dla innych prac nad polskim dziedzictwem kulturowym (0-5 pkt);
  6. wpływ realizacji projektu na rozwój młodej kadry naukowej (0-5 pkt).
 20. ZS-1 ustala listę rankingową ocenionych wniosków wraz z rekomendacjami dotyczącymi kwalifikacji wniosków do II etapu konkursu, którą przedkłada Radzie.
  1. Do II etapu konkursu ZS-1 kwalifikuje najwyżej ocenione wnioski, których łączna kwota planowanych nakładów nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu. Wysokość środków planowanych na konkurs wynosi 7 milionów zł.
  2. W uzasadnionych wypadkach ZS-1 może wnioskować do Rady o zwiększenie liczby najlepszych wniosków kierowanych do II etapu konkursu.
  3. Rada po zapoznaniu się z listą rankingową przedstawioną przez ZS-1 rekomenduje Ministrowi listę wniosków kierowanych do II etapu konkursu. Przed wydaniem rekomendacji, w uzasadnionych wypadkach, Rada może wystąpić do ZS-1 z wnioskiem o  dodatkowe uzupełnienie opinii nt. wniosku zakwalifikowanego lub niezakwalifikowanego do II etapu konkursu.
  4. Na podstawie przedłożonej przez Radę listy rankingowej Minister kieruje wnioski do II etapu konkursu oraz podejmuje decyzję o odmowie przyznania środków finansowych na realizację pozostałych projektów.
  5. Po decyzji Ministra ZS-1 kieruje wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu do recenzentów zewnętrznych.
  6. Wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu są oceniane przez co najmniej trzech recenzentów zewnętrznych. Wnioski są oceniane z uwzględnieniem kryteriów ujętych w pkt. 19 Recenzent, poza oceną punktową, przedstawia rekomendacje do finansowania ocenianych projektów, według następującej skali:
   A – projekt do finansowania w pierwszej kolejności;
   B – projekt do finansowania, o ile będą wystarczające środki finansowe;
   C – projekt nierekomendowany do finansowania.
 21. Zespół Specjalistyczny do spraw II etapu konkursu, zwany dalej ZS-2, bierze pod uwagę średnią ocen co najmniej trzech recenzji oraz rekomendacje recenzentów, o których mowa w pkt 20 lit. f, i dokonuje analizy poprawności recenzji. Nazwiska recenzentów nie są podawane do wiadomości ZS-2.
  1. W przypadku zakwestionowania przez członków ZS-2 poprawności formalnej lub merytorycznej recenzji, ZS-2 dokonuje własnej oceny wniosku, która wymaga zatwierdzenia w głosowaniu bezwzględną większością głosów.
  2. W przypadku znacznej rozbieżności zdań pomiędzy recenzentami (różnica ocen punktowych przekraczająca 30% oceny maksymalnej lub wskazanie przez choćby jednego z recenzentów istotnych zastrzeżeń mogących stanowić przesłankę do dyskwalifikacji wniosku), ZS-2 dokonuje własnej oceny wniosku, która wymaga zatwierdzenia w głosowaniu bezwzględną większością głosów.
 22. Wniosek, który w ocenie ZS-2 uzyska 0 pkt za którekolwiek z kryteriów, o których mowa w pkt 19 a-e, nie może być zakwalifikowany do finansowania.
 23. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia kryteriów poprawności czy obiektywności oceny w recenzji, przewodniczący ZS-2 może wnioskować do Rady o wyłączenie autora recenzji z bazy ekspertów - recenzentów przyszłych konkursów NPRH.
 24. W oparciu o analizę recenzji i ocenę własną ZS-2 przygotowuje listę rankingową wniosków II etapu konkursu i przedkłada ją Radzie.
 25. W III etapie konkursu Rada dokonuje analizy poprawności procedury, omawia listę rankingową i jej skutki finansowe. W przypadku wniosków rekomendowanych do finansowania, w których recenzenci wskazali błędy i/lub przeszacowania w kosztorysach, przed zatwierdzeniem listy rankingowej wniosków, przedstawiciel Rady wraz z przedstawicielem ZS-2 może przeprowadzić negocjacje z Wnioskodawcami dotyczące wysokości środków finansowych rekomendowanych na realizację projektu. Rada zatwierdza listę rankingową wniosków w drodze głosowania i przedkłada ją Ministrowi wraz z rekomendacjami.
 26. Na podstawie listy rankingowej, przedstawionej przez Radę, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów.
 27. Środki finansowe nie mogą być przyznane na te zadania objęte wnioskiem zakwalifikowanym do finansowania, które były lub są finansowane w konkursie ogłoszonym w ramach innego programu Ministra lub w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki albo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 28. Przyznane środki będą przekazane Wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia projektu.
 29. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu jest zobowiązany złożyć w urzędzie obsługującym Ministra projekt umowy o realizację projektu, zawierającej harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy.
 30. Złożenie wniosku do konkursu oznacza akceptację określonych w ogłoszeniu zasad postępowania konkursowego i oceny wniosków.
 31. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-368.

Tagi: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, NPRH, Konkurs NPRH

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików