Komunikat w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

piątek, 22 stycznia 2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich, przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2013 r., poz. 296).

Nagrody przyznaje się za:

 1. osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania:
  • stopnia naukowego doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki lub
  • stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki;
 2. osiągnięcia dydaktyczne obejmujące innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych albo nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 3. osiągnięcia organizacyjne nauczycieli akademickich, w szczególności pełniących funkcje organów jednoosobowych uczelni, za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:
  • jakości badań naukowych i prac rozwojowych w uczelni, skutkującą podwyższeniem kategorii naukowej jednostki naukowej;
  • jakości dydaktyki i kształcenia, poprzez nowatorskie systemy wdrażania systemów jakości kształcenia oraz krajowych ram kwalifikacji;
  • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz w zakresie opracowywania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy;
 4. całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

Kandydatami do nagrody mogą być nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali omawiane osiągnięcia.

Kandydatami do nagrody nie mogą być nauczyciele akademiccy karani dyscyplinarnie
za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwa naukowe.

Właściwy minister może przyznać nagrodę:

 1. z inicjatywny własnej;
 2. na wniosek rektora uczelni, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony, z zastrzeżeniem, że wniosek o przyznanie nagrody obejmuje wyłącznie osiągnięcia uzyskane w związku z pracą w tej uczelni;
 3. na wniosek przewodniczącego organu opiniodawczego lub przedstawicielskiego środowiska akademickiego, a w szczególności: Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 4. na wniosek przewodniczącego ogólnokrajowej organizacji lub ogólnokrajowego zrzeszenia (federacji) związków zawodowych pracowników szkolnictwa wyższego.

Wnioskodawca może zgłosić w danym roku jednego kandydata do nagrody w danej kategorii.

Wnioski, spełniające wymagania formalne, oceniane będą przez Zespół do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich. Poprawienie lub uzupełnienie braków wniosków, które nie będą spełniać wymagań formalnych będzie możliwe w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę, natomiast nieuzupełnione wnioski pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski należy składać właściwym ministrom w terminie do dnia 31 marca 2016 r. w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z poniższymi informacjami:

 1. Jak przesłać dokumenty:
  Przez platformę ePUAP, za pomocą formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego.
 2. Jakie formaty plików można załączyć do formularza:
  doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip, xades, pades.
 3. ak podpisać dokumenty:
  Do wyboru: zaufany profil (darmowy) albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (płatny).
 4. Pomoc:
 5. Adres skrytki ePUAP MNISW: /MNISW/SkrytkaESP

Ewentualne zapytania telefoniczne bądź mailowe należy kierować:

Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli
Luiza Jaworska
tel. 22 52 92 371 lub luiza.jaworska@nauka.gov.pl lub sekretariat.dsw@nauka.gov.pl.

Tagi: Nagrody dla nauczycieli akademickich

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików