Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 dla studentów i doktorantów

środa, 16 grudnia 2015

Na rok akademicki 2015/2016 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1.902 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1.223 wnioski studentów i 679 wniosków doktorantów.

Wnioski były oceniane zgodnie z procedurą określoną w przepisach rozporządzeń:

Zarządzeniem Ministra z dnia 26 października 2015 r. został powołany Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. W skład Zespołu wchodzi 26 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę.

W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny Zespół ustalił wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2015/2016. Wnioski zostały ocenione metodą punktową. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny wniosków zostały sporządzone listy rankingowe wniosków uporządkowanych według liczby punktów.

W dniu 15 grudnia 2015 r. Jarosław Gowin – minister nauki i szkolnictwa wyższego podjął decyzje o przyznaniu:

  • 744 stypendiów dla studentów,
  •   79 stypendiów dla doktorantów.

Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały co najmniej 9 pkt – w przypadku studentów oraz 55 pkt – w przypadku doktorantów.

Wysokość stypendium została podwyższona do 15.000 zł – w przypadku studentów oraz do 25.000 zł – w przypadku doktorantów. Stypendia zostały przyznane na rok akademicki. Zostaną wypłacone przez uczelnię jednorazowo.

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania lub odmowy przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wraz z uzasadnieniem zostaną wysłane studentom i doktorantom pod adresem podanym we wniosku.

Tagi: Stypendia, Stypendia ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików