Doktoraty wdrożeniowe - FAQ

środa, 14 czerwca 2017

Jak ma się złożenie wniosku do 8 czerwca z rekrutacjami na uczelniach?

W całym procesie są przewidziane trzy etapy. Po pierwsze, do 8 czerwca 2017 r. jednostki składają wnioski będące załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” (Dz. U. poz. 873), zwanego dalej „rozporządzeniem”. We wniosku wymagane jest m.in. podanie informacji o planowanej liczbie uczestników studiów doktoranckich. Etap ten kończy się wydaniem decyzji przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznającej bądź odmawiającej przyznania dofinansowania, w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Kolejne etapy dotyczą jednostek, którym przyznano środki w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Drugi etap to przeprowadzenie przez jednostki naukowe rekrutacji uczestników studiów doktoranckich.Trzeci etap obejmuje, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia, złożenie w terminie do 20 września 2017 r. informacji niezbędnych do przekazania środków finansowych. Szczegółowy zakres wymaganych informacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. Dopiero na tym etapie jednostka przekazuje m.in. wykaz osób przyjętych na studia. Na tym etapie możliwa jest też korekta (zwiększenie lub zmniejszenie) liczby uczestników studiów doktoranckich.

Czy w programie mogą wziąć udział osoby będące już na 1 lub 2 roku studiów doktoranckich?

Program przeznaczony jest dla osób rozpoczynających studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018.

Czy można być na dwóch lub więcej studiach doktoranckich jednocześnie?

Tak.

Jakie jest formalno-prawne umiejscowienie doktoratu wdrożeniowego w stosunku do aktualnie prowadzonego studium doktoranckiego? Czy jest to "nakładka" na prowadzone studia, czy ewentualnie należy uchwałą Rady Naukowej powołać nowe studia doktoranckie, z odrębnym programem oraz odrębnymi warunkami i trybem rekrutacji?

Program „Doktorat wdrożeniowy” może być realizowany jako nowe studia doktoranckie, bądź też jako ścieżka w ramach już istniejących studiów doktoranckich.

Dotyczy wymogu podania planowanego programu studiów - Czy zakres informacji w tym punkcie dotyczy programu studiów doktoranckich wyłącznie w obszarze doktoratu wdrożeniowego, czy też może programu studiów doktoranckich realizowanego w ramach prowadzonego przez nas studium doktoranckiego?

Informacje, które należy podać we wniosku, dotyczą programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Czy doktoraty wdrożeniowe, biorąc pod uwagę charakter takiego produktu edukacyjnego, mogą być prowadzone w trybie tzw. indywidualnego toku studiów?

Jednostka, tworząc program studiów doktoranckich, powinna przestrzegać ram prawnych określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Niemniej jednak organizacja studiów doktoranckich pozostaje w zakresie autonomii uczelni.

Czy uczelnia wysuwająca moją kandydaturę na doktorat wdrożeniowy musi zdeklarować się, że doktorat wdrożeniowy będzie jedynym trybem prowadzenia tej formy studiów na uczelni czy jednocześnie może prowadzić studia doktoranckie w trybie stacjonarnym według "starego" programu. Czy te formy studiów się wzajemnie wykluczają?

Program „Doktorat wdrożeniowy” może być realizowany jako nowe studia doktoranckie, bądź też jako ścieżka w ramach już istniejących studiów doktoranckich. Tradycyjne studia doktoranckie oraz program „Doktorat wdrożeniowy” nie wykluczają się wzajemnie.

Czy osoby, które będą uczestniczyć w programie „Doktorat wdrożeniowy” będą mogły otrzymywać stypendium będące pomocą materialną? 

Zgodnie z §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie:
1) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.2);
2) środków w ramach pomocy materialnej, o której mowa w art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
3) stypendiów naukowych, o których mowa w art. 199b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
4) stypendiów za wybitne osiągnięcia, o których mowa w:
a) art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, b) art. 37a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202),
c) art. 70a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624);
5) stypendium doktorskiego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311 oraz z 2017 r. poz. 859).

Kto może podpisać wniosek? Zwykły pracownik, czy szef jednostki?

Wniosek powinien być podpisany przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli ze strony jednostki.

Pytanie dot. opiekuna pomocniczego- jakie będzie miał z pełnienia funkcji profity?

Program „Doktorat wdrożeniowy” nie przewiduje wsparcia finansowego dla opiekuna pomocniczego.

Czy dla każdego doktoranta uczelnia przygotowuje odrębny wniosek?

Wniosek dotyczy programu studiów, a nie indywidualnego doktoranta.

Co w sytuacji, gdy studia doktoranckie są utworzone w porozumieniu między 4 wydziałami, i nie wszystkie z nich posiadają kategorię A lub A+? każdy z tych wydziałów może zgłosić się do programu, ale osobno czy może mogą wspólnie?

Wniosek powinien być złożony przez jednostki, które posiadają kategorię naukową A lub A+.

Czy dla formularza "Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie środków finansowych w ramach Programu "Doktorat Wdrożeniowy" obowiązują limity znaków dla jego poszczególnych części opisowych?

Dla formularza "Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie środków finansowych w ramach Programu "Doktorat wdrożeniowy" nie obowiązują limity znaków.

Jakie wymagania dotyczące warunków i trybu rekrutacji (tryb konkursowy?) jesteśmy zobligowani przyjąć w ramach Programu "Doktorat wdrożeniowy"?

Jednostka stosuje warunki i tryb rekrutacji przewidziany dla programu studiów doktoranckich, który u niej obowiązuje. 

Czy wniosek może złożyć Wydział czy musi Uczelnia? Jeżeli Uczelnia, to ile wniosków może być złożonych przez jednostkę?

Zgodnie z art. 26 ust. 3h ustawy o zasadach finansowani nauki wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach programu może złożyć:
1) jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–d, posiadająca kategorię naukową A+ lub A:
a) prowadząca studia doktoranckie albo
b) w skład której wchodzi jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie,
2) uczelnia, w której zgodnie z jej statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, posiadająca kategorię naukową A+ lub A i prowadząca studia doktoranckie
– prowadząca udokumentowaną i systematyczną współpracę z przedsiębiorcami lub innymi podmiotami w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.
Nie ma limitu liczby wniosków, które jednostka może złożyć.

Co jest efektem projektu? Czy są jakieś wskaźniki? Jak będą weryfikowane?

Efektem programu „Doktorat wdrożeniowy” powinno być przedłożenie pracy dyplomowej o charakterze wdrożeniowym.

Jak będzie weryfikowane zatrudnienie doktoranta u pracodawcy?

Zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 2) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” (Dz. U. poz. 873), na etapie składania przez jednostkę informacji niezbędnych do przekazania środków finansowych lub zmiany decyzji o przyznaniu środków finansowych, jednostka do informacji określonych w części A załącznika nr 2 do rozporządzenia składanych w formie dokumentu elektronicznego dołącza się kopię dokumentu potwierdzającego, że osoba przyjęta na studia doktoranckie w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę albo inny podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w studiach doktoranckich w ramach programu.

Czy środki na studia doktoranckie są przewidziane na cały okres ich trwania?

Środki finansowe w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” będą przekazywane jednostkom na cały okres trwania studiów. Przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, z wyłączeniem przedłużenia z powodu konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, powoduje wstrzymanie wypłaty stypendium doktoranckiego na czas przerwy w odbywaniu studiów (§ 12 ust. 1 rozporządzenia).

Czy jako pracownik Głównego Urzędu Miar (czyli jednostki budżetowej) spełniam warunki udziału w konkursie?

Pracodawcą może być również urząd administracji publicznej.

Czy w konkursie mogą wziąć udział także przyszli samozatrudnieni doktoranci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą?

Program „Doktorat wdrożeniowy” został przewidziany dla osób, które są zatrudnione u pracodawcy. Założeniem wprowadzenia programu doktorat wdrożeniowy było tworzenie warunków do rozwoju współpracy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich. Należy podkreślić, że zakłada się, że taki sposób kształcenia uczestnika studiów doktoranckich, czyli we współpracy z przedsiębiorcą, powinien być możliwy także poza programem. Dlatego osoba samozatrudniona może być uczestnikiem tradycyjnego programu studiów doktoranckich i w ramach tych studiów przygotowywać rozprawę doktorską w postaci wdrożeniowej. Jednakże nie będzie objęta programem „Doktorat wdrożeniowy”.

Czy opiekun pomocniczy może być zatrudniony na pół etatu, czy musi być na pełnym etacie?

W stosunku do opiekuna pomocniczego nie jest wymagane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Czy nie będzie problemu, jeżeli opiekun pracy dyplomowej z uczelni także pracuje w tej samej firmie?

W programie „Doktorat wdrożeniowy” nie ma wymogu odnośnie miejsca zatrudnienia opiekuna pracy dyplomowej z uczelni.

Czy koszty wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta obejmują zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia takowych badań?

Środki, które otrzymuje uczelnia na pokrycie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta są ryczałtem.

Czy obrona pracy doktorskiej stanowiącej zwieńczenie studiów doktoranckich odbytych w trybie „Doktoratu wdrożeniowego” musi nastąpić przed upływem 48 miesięcy od daty rozpoczęcia tych studiów, czy też wymagane jest jedynie, aby praca taka została przedłożona do oceny podmiotowi uprawnionemu do nadawania stopnia doktora w jednostce?

Efektem programu „Doktora wdrożeniowy” jest przedłożenie pracy doktorskiej o charakterze wdrożeniowym.

Jaki jest status partnera przemysłowego zatrudniającego doktoranta (deklaracja, delegowanie, jakie konieczne dokumenty musi przygotować, itp.)?

Sposób regulacji relacji pomiędzy pracodawcą zatrudniającym doktoranta a jednostką wnioskującą w programie doktorat wdrożeniowy pozostaje w gestii obu stron. Doktorant, zgodnie z celem programu, ma za zadanie rozwiązać problem technologiczny pracodawcy.

Czy doktorant musi prowadzić zajęcia dydaktyczne?

Doktorant musi realizować zadania zgodnie z obowiązującym przepisami oraz zgodnie z regulaminem uczelni.

Pytanie od jednostek, co w przypadku, gdy doktorant w trakcie studiów zrezygnuje albo nie przedłoży pracy doktorskiej? Czy jednostka ma zwracać środki? Czy są jakieś kary? Jakie są konsekwencje? Co jeśli słuchacz nie zakończy z sukcesem studiów doktoranckich (zwrot stypendium)?

Jednostka, której przekazano środki finansowe, składa co roku raporty roczne z wykorzystywania środków finansowych na naukę w ramach programu. Raporty zawierają informacje określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Są one przedkładane w terminie do dnia 15 października roku następującego po roku przekazania środków finansowych, z wyłączeniem ostatniego roku realizacji zadania, według stanu na dzień 30 września. W ostatnim roku realizacji zadania jednostka składa raport roczny do 31 października. Raporty są oceniane przez zespół. Oceny te są przedstawiane Ministrowi, który na ich podstawie może wezwać jednostkę do zwrotu środków finansowych w części albo w całości.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików