Finansowanie Polskiej Akademii Nauk

Polska Akademia Nauk jest z jednej strony korporacją uczonych a z drugiej siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

Polska Akademia Nauk jako korporacja uczonych skupia 350 najbardziej cenionych polskich naukowców – noszą oni tytuły członków rzeczywistych PAN. Są także członkowie korespondenci. Członkowie rzeczywiści i krajowi członkowie korespondenci tworzą zgromadzenie ogólne PAN, które wybiera m.in. prezesa, prezydium.

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk znalazła się w pakiecie sześciu ustaw reformujących naukę pod wspólnym hasłem „budujemy na wiedzy”. Weszły one w życie 1 października 2010 r.

Zgodnie  z art. 78 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619) działalność Akademii jest finansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa i z innych źródeł.

Środki pochodzące z budżetu państwa są klasyfikowane w dziale „Nauka” i ujmowane w wyodrębnionej części budżetu państwa „Polska Akademia Nauk”, której dysponentem jest minister właściwy do spraw nauki. Prezes Akademii wykonuje zadania i kompetencje dysponowania budżetem Akademii. W zakresie środków pochodzących z budżetu państwa  Prezes Akademii podlega ministrowi właściwemu do spraw nauki. W załączeniu plan finansowy na 2011 r. w części 67 – Polska Akademia Nauk na podstawie ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150 z dnia 9 lutego 2011 r.).

Plany budżetowe

Sprawozdania

Tagi: budżet, finansowanie nauki, Polska Akademia Nauk

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików