Departament Szkolnictwa Wyższego (DSW)

Departament odpowiada za realizację zadań Ministra w zakresie zapewnienia warunków prawno‑organizacyjnych funkcjonowania uczelni, a także nadzoru nad zgodnym z prawem działaniem uczelni. Departament zapewnia obsługę Ministra w zakresie spraw związanych z organizacją uczelni i nadzorem nad nimi, z wyłączeniem spraw finansowych i majątkowych.

Dyrektor

Marcin Czaja

pokój: 519
telefon: 22 52 92 320

Zastępca dyrektora

Elżbieta Paziewska

pokój: 509
telefon: 22 50 17 824

Zastępca dyrektora

Monika Kwiecień-Miland

pokój: 515
telefon: 22 52 92 511

Zastępca dyrektora

Ewa Trojanowska

pokój: 513
telefon: 22 50 17 858

Sekretariat

Beata Gnatowska

pokój: 517
telefon: 22 52 92 384

Departament zajmuje się sprawami dotyczącymi:

  1. uczelni, w zakresie zgodności działania z prawem, spełniania warunków do prowadzenia studiów, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych, oraz toku studiów, tytułów zawodowych, dyplomów ukończenia studiów i suplementów do dyplomów;
  2. studentów i doktorantów, z wyłączeniem spraw związanych z pomocą materialną;
  3. pragmatyki zawodowej nauczycieli akademickich oraz nagród dla nauczycieli akademickich za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i całokształt dorobku;
  4. stopni naukowych i tytułu naukowego oraz stopni i tytułu w zakresie sztuki;
  5. odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów oraz nauczycieli akademickich, w tym obsługi komisji dyscyplinarnej przy Ministrze i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz rzeczników dyscyplinarnych Ministra tworzących Konwent Rzeczników.

Do zadań Departamentu należy ponadto wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych odrębnymi przepisami, w tym aktami wewnętrznymi.

Tagi: szkolnictwo wyższe, kontrola


Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików