Departament Nauki (DN)

Departament Nauki (DN) zajmuje się sprawami finansowania badań naukowych; oceną parametryczną jednostek naukowych, a także sprawami instytutów naukowych i  agencji oraz podmiotów nadzorowanych (z wyłączeniem uczelni).

Dyrektor

Aleksander Dańda

pokój: 327
telefon: 22 628 57 85

Zastępca dyrektora

Bogdan Szkup

pokój: 333
telefon: 22 628 57 85

Zastępca dyrektora

Agnieszka Stefaniak-Hrycko

pokój: 362
telefon: 22 628 57 85

Zastępca dyrektora

Anna Wellisz

pokój: 366
telefon: 22 628 57 85

Sekretariat

Bogumiła Zielińska

pokój: 329
telefon: 22 628 57 85

Zadania Departamentu to:

 • finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności upowszechniającej naukę ze środków budżetowych oraz środków finansowych Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, w tym:
  1. działalności statutowej i inwestycyjnej jednostek naukowych,
  2. projektów międzynarodowych współfinansowanych,
  3. projektów finansowanych w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministra,
  4. nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne i stypendiów dla wybitnych młodych naukowców;
 • ocena jakości działalności jednostek naukowych i przyznawanie kategorii naukowych, w tym tworzenie listy czasopism naukowych uwzględnianych przy ocenie jednostek naukowych oraz współpraca z Komitetem Ewaluacji Jednostek Naukowych i jego komisjami;
 • zapewnienie właściwej realizacji obowiązków i kompetencji nadzorczych Ministra nad jednostkami nadzorowanymi z obszaru nauki, w tym:
  1. nadzór merytoryczny i formalny nad Narodowym Centrum Nauki,
  2. nadzór nad Polską Akademią Nauk w zakresie wykonywania budżetu państwa w części 67 - Polska  Akademia Nauk,
  3. nadzór nad Centrum Nauki Kopernik, w zakresie wynikającym z umowy o utworzeniu wspólnej instytucji kultury;
 • koordynowanie spraw z zakresu organizacji instytutów badawczych, w tym wyznaczanie przedstawicieli Ministra w skład komisji konkursowych w konkursach na dyrektorów i obsługa komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych instytutów badawczych przy Ministrze;
 • prowadzenie spraw ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, w tym obsługa Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach;
 • prowadzenie spraw związanych z wyłanianiem Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących;
 • prowadzenie spraw dotyczących etyki w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych;
 • koordynowanie współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w zakresie umów o udzielenie pożyczek na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • prowadzenie analiz kluczowych w obszarze szkolnictwa wyższego, nauki i innowacyjności;
 • koordynacja spraw związanych z opracowaniem planu działalności Ministra oraz sprawozdań z jego wykonania;
 • współpraca z wykonawcami zewnętrznymi systemów informatycznych związanych z działalnością Departamentu, w zakresie zapewnienia ich funkcjonalności dla realizacji zadań, z wyłączeniem kwestii należących do właściwości innych komórek organizacyjnych Ministerstwa;
 • zatwierdzanie jednostek naukowych, o których mowa w art. 151 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);
 • wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych odrębnymi przepisami, w tym aktami wewnętrznymi.

Tagi: nauka, badania


Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików