Biuro Ministra (BM)

Zajmujemy się m.in. kształtowaniem wizerunku Ministerstwa, prowadzeniem polityki promocyjnej i informacyjnej (w tym medialnej), planowaniem strategicznym i prowadzeniem analiz, patronatami, konferencjami  Ministra, sprawami odznaczeń, obsługą formalno-organizacyjną Ministra, serwisami internetowymi.

Dyrektor

Kamil Bortniczuk

pokój: 152
telefon: 22 628 88 25

Zastępca dyrektora

Magdalena Bem-Andrzejewska

pokój: 158
telefon: 22 628 88 25

Zastępca dyrektora

Roman Wilkoszewski

pokój: 156
telefon: 22 628 88 25

Sekretariat

Dorota Kożuchowska

pokój: 154
telefon: 22 628 88 25

Biuro Ministra (BM) odpowiada za koordynację spraw związanych z zapewnieniem obsługi Ministra oraz pozostałych członków Kierownictwa Ministerstwa. Do zadań Biura należy w szczególności:

 • realizacja zadań związanych z działalnością Ministra, wynikających ze współpracy z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, w tym koordynowanie opracowania projektów odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego;
 • kształtowanie wizerunku Ministerstwa oraz prowadzenie polityki promocyjnej i informacyjnej, w tym medialnej, a także działań z zakresu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Ministerstwa, w tym prowadzenie strony internetowej oraz profili na portalach społecznościowych;
 • koordynacja udostępniania informacji publicznej, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • koordynacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Ministra;
 • koordynacja spraw dotyczących udziału przedstawicieli Ministra w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach i radach powoływanych przez podmioty zewnętrzne;
 • obsługa funkcjonowania gremiów opiniodawczo-doradczych Ministra, w tym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanej dalej „Radą”, Rzecznika Praw Absolwenta, Rady Młodych Naukowców, Komitetu Polityki Naukowej i Zespołu Odwoławczego;
 • koordynacja spraw dotyczących wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania Ministra;
 • obsługa zagranicznych podróży służbowych realizowanych na potrzeby Ministra;
 • realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych w Ministerstwie oraz współpraca Ministerstwa w tym zakresie z właściwymi organami lub podmiotami, w tym zapewnienie ochrony informacji niejawnych i ochrony siedziby Ministerstwa;
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością i bezpieczeństwem państwa w działach administracji rządowej nauka i szkolnictwo wyższe;
 • koordynacja rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Ministra oraz przyjmowania i rozpatrywania petycji wpływających do Ministerstwa;
 • nadzór nad fundacjami, dla których Minister wskazany został jako organ nadzorujący;
 • ewidencjonowanie i zarządzanie zasobem korespondencji kierowanej do Ministra;
 • zapewnienie obsługi sekretariatów członków Kierownictwa Ministerstwa;
 • koordynacja współpracy Ministerstwa z organizacjami sektora pozarządowego, w szczególności spraw związanych z opracowywaniem Programu Współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Organizacjami Pozarządowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem oraz rozliczaniem środków finansowych na finansowanie zleconych programów Ministra.

Tagi: organizacja, Patronat


Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików