Biuletyn MNiSW, 27 października 2017 r.

piątek, 27 października 2017

Biuletyn MNiSW: 160 mln złotych na elektromobilność

Pobierz obrazki
Biuletyn, 27 października 2017 roku
Pobierz obrazki
Dardziński: opracujemy cały krwiobieg bezemisyjnego transportu dla polskich miast
Program prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencję wykonawczą MNiSW, przewiduje nie tylko skonstruowanie i produkcję nowoczesnych autobusów, ale także stworzenie niezbędnej infrastruktury do ich wykorzystania – na przykład punktów ładowania. – Mamy ambicję i zasoby, by opracować cały krwiobieg bezemisyjnego transportu dla polskich miast – stwierdził Dardziński. Pojazdy zaprojektowane przez polskich badaczy i wyprodukowane przez polskich przedsiębiorców mogą pojawić się na ulicach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i dwudziestu trzech miast. To jednak nie jest liczba ostateczna – NCBR prowadzi bowiem negocjacje z innymi samorządami.
Reforma
Konstytucja dla Nauki odpowiada na rekomendacje OECD i KE
Polskie uczelnie wspierają innowacyjność, angażują się w liczne partnerstwa z otoczeniem gospodarczym, a studenci chętnie zrzeszają się w studenckich klubach przedsiębiorczości – m.in. takie wnioski płyną z przygotowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Komisję Europejską raportu o polskim szkolnictwie wyższym.
Z raportu wynika, że wiele uczelni z kwestii dotyczących innowacyjności i przedsiębiorczości uczyniło filar swoich strategii rozwojowych. Dzięki środkom pochodzącym m.in. z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej rozbudowują one ofertę kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i wspierają powstawanie innowacyjnych centrów. Dokument zwraca uwagę na projekty i inicjatywy realizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wzmacniające więzy między biznesem a nauką.
Pytania dotyczące kształcenia doktorantów
W związku z często pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi kwestii kształcenia doktorantów, przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania, takie jak m.in.: ile maksymalnie godzin zajęć ze studentami może rocznie mieć doktorant? czy będąc w szkole doktorskiej, będzie można jednocześnie pracować na umowę zlecenie lub umowę o pracę? Jaki będzie maksymalny wymiar tej pracy? co z obecnymi doktorantami?
Pobierz obrazki
Innowacje i rozwój
Gowin na debacie Polska 4.0: patriotyzm gospodarczy wymaga współpracy między sektorem publicznym i prywatnym
Debata była poświęcona wyzwaniom, jakie niesie ze sobą dynamicznie postępująca czwarta rewolucja przemysłowa. Uczestnicy, wśród których znaleźli się m.in. wicepremierzy Mateusz Morawiecki i Jarosław Gowin, dyskutowali o zagadnieniach związanych z nowoczesnym przemysłem, cyfryzacją państwa i przedsiębiorstw, rolą sektora finansowego, elektromobilnością, przemysłem kreatywnym i „kulturotechem”. Poruszono także temat finansowania transformacji polskiej gospodarki.
Minister Jarosław Gowin wskazywał, że nowocześnie rozumiana jakość wymaga powszechnego otwarcia na nowe technologie, aktywnego poszukiwania nisz rynkowych i wsłuchiwania się w potrzeby konsumentów, a kluczem do sukcesu jest innowacyjność – nawet w tradycyjnych sektorach.
Nowe rozwiązania dla systemu elektroenergetycznego - Blok 200+
„Bloki 200+” to inicjatywa Zespołu ds. nowych technologii wytwarzania energii NCBR. Program będzie realizowany w nowatorskiej formule – zamiast finansowania badań w postaci udzielania grantów na pojedyncze projekty, utworzony zostanie kompleksowy program badawczy. Obejmie on portfolio projektów, które przyczynią się do realizacji głównego celu programu, tj. rozwiązania problemu lub zaspokojenia potrzeby konkretnego odbiorcy poprzez zapewnienie rozwiązania technologicznego, które dziś nie jest jeszcze dostępne na rynku.
Już niedługo innowacyjne rozwiązania i technologie pozwolą dostosować polskie bloki energetyczne do nowych wyzwań. Dzięki zaprezentowanemu przez NCBR programowi „Bloki 200+” najlepsze projekty mogą otrzymać nawet ok. 90 mln złotych.
Szkolnictwo wyższe
Oświadczenie MNiSW w sprawie opinii rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
Odnosząc się do opinii Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prof. Zbigniewa Łukasika, który – nie zgadzając się z krytyczną oceną działalności większości wydziałów uczelni przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych – zapowiada odwołanie, nazywając ocenę "nieporozumieniem albo przekrętem", Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że: zwróciło się z prośbą do Pana Rektora o natychmiastowe złożenie wyjaśnień, na jakiej podstawie formułuje powyższą opinię. Kompleksową ocenę przeprowadzało ponad 180 niezależnych ewaluatorów oraz Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji zawartych w złożonych przez wydziały Uniwersytetu ankietach, których prawdziwość dodatkowo potwierdzał kierownik każdej jednostki, oświadczając, że wszystkie informacje zawarte w ankiecie złożonej w systemie teleinformatycznym oraz dołączonych do niej skanach dokumentów są zgodne ze stanem faktycznym i dokumentacją dostępną w jednostce. Twierdzenie, że „zła ocena to nieporozumienie albo przekręt" jest naruszeniem dobrego imienia zarówno ewaluatorów, jak również Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.
Forum Dziekanatów - zaproszenie
Termin: Rejestracja uczestników trwa do 15 listopada.
Pierwsze spotkanie - 5 grudnia 2017 roku.
W SGH odbędzie się pierwsze Forum Dziekanatów, na które już teraz zgłosiło się ponad 120 przedstawicieli obsługi studentów z całej Polski. Twórcy inicjatywy piszą o niej tak: Pragniemy, aby budowanie społeczności pracowników dziekanatów przebiegało na dwóch płaszczyznach:
- W formie cyklicznych spotkań - przynajmniej raz w roku - organizowanych przez współpracujące uczelnie.
- Online – poprzez utrzymywanie stałego kontaktu za pośrednictwem forum dyskusyjnego, dostępnego wyłącznie dla zweryfikowanych pracowników dziekanatów, tak aby podejmowane dyskusje toczyły się w zamkniętym gronie.
- W dalszej perspektywie planujemy powołanie organizacji zrzeszającej pracowników dziekanatów. Planujemy prezentację wyników badań zrealizowanych w ramach międzykolegialnego grantu rektorskiego Efektywność funkcjonowania dziekanatów na polskich uczelniach (kierownik: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska), a także wykłady ekspertów oraz warsztaty w sekcjach równoległych dotyczące ciekawych rozwiązań wykorzystywanych w poszczególnych uczelniach polskich”.
Nauka
Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2018 r.
Termin: nabór wniosków do 31 października 2017 roku.
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na Działalność upowszechniającą naukę (DUN) w roku 2018. DUN to realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki
i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
Konferencja "Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu"
Termin: 6 listopada 2017 roku.
Miejsce: sala im. G. Gęsickiej w Ministerstwie Rozwoju (wejście od ulicy Wspólnej 2/4).
Podczas konferencji zostaną ogłoszone wyniki i wręczone nagrody Laureatom XII edycji konkursu Verba Veritatis na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu etyki biznesu
i CSR, w tym nagrody Ministra Rozwoju i Finansów.
Wydarzenie odbędzie się w Współorganizatorami konferencji są: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Leona Koźmińskiego, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie.
Umiędzynarodowienie
Nabór kandydatów na studia doktoranckie w EUI
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że 2 listopada 2017 r. rozpoczyna się kolejny nabór kandydatów na studia doktoranckie w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (European University Institute – EUI). Programy doktoranckie prowadzone są w ramach poszczególnych Wydziałów:
- Ekonomii Historii i Cywilizacji,
- Prawa,
- Nauk Politycznych i Społecznych.
Celem studiów jest powstanie rozprawy doktorskiej, będącej profesjonalnym opracowaniem opartym na najnowszych badaniach naukowych. W czasie trwania programu doktoranci korzystają
z przyznawanych przez poszczególne państwa stypendiów. Polska przyznaje co roku maksymalnie 10 takich stypendiów.
KE czeka na aplikacje do konkursu Women Innovators Prize 2018
Termin: wnioski można składać do 15 listopada 2017 roku.
Komisja Europejska rozpoczęła piątą edycję nagrody Women Innovators Prize na rzecz kobiet, które opracowały znakomite innowacje i wprowadziły je na rynek. Pierwsza nagroda wynosi 100 tys. euro, druga i trzecia nagroda – odpowiednio 50 tys. i 30 tys. euro. Specjalna nagroda Rising Innovator w wysokości 20 tys. euro zostanie przyznana innowatorce stojącej u progu kariery (górna granica wieku 30 lat).
Konferencja "Advances in neuroscience and neurotechnologies: new ethical and governance questions"
Termin: czwartek, 9 listopada 2017 roku.
Miejsce: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN Warszawa, ulica A. Pawińskiego 5.
Konferencja odbędzie się 9 listopada 2017 r. (czwartek) w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5. . Organizatorem konferencji jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a współorganizatorami są Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konferencji jest określenie standardów etycznych w postępowaniu z pacjentami z rozpoznaną chorobą otępienną oraz budowanie relacji pomiędzy nauką a społeczeństwem w procesie prowadzenia badań naukowych na mózgu i zastosowania innowacyjnych neurotechnologii.
II edycja konkursu „Współczesna współpraca gospodarcza z Chinami”
Termin: Prace dyplomowe można zgłaszać do 15 listopada 2017 roku.
Po sukcesie pierwszej edycji Polsko Chińska Rada Biznesu ogłosiła kolejny konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu współczesnej współpracy Polski i Chin. Prace dyplomowe można zgłaszać do 15 listopada 2017 roku. Na laureatów czekają staże i stypendia w Polsce i Chinach oraz nagrody rzeczowe.
ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 12. konkursie
Terminy: Wnioski wstępne można składać do 16 stycznia 2018 roku, orientacyjny nabór wniosków krajowych to IV kwartał 2018 roku.
Otwarto nabór wniosków w 12. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.
Przegląd prasy
Pobierz obrazkiPobierz obrazki
Nowe szanse dla szkolnictwa wyższego
Gowin za zmianami dot. finansowania studiów dziennych w uczelniach niepublicznych
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików