Biuletyn MNiSW, 20 października 2017 r.

piątek, 20 października 2017

Biuletyn MNiSW: Wyniki parametryzacji

Pobierz obrazki
Biuletyn, 20 października 2017 roku
Pobierz obrazki
Coraz więcej uczelni z oceną A i A+
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych. Z oceny wynika m.in., że zwiększyła się liczba uczelni wiodących lub bardzo dobrych. To pierwsza taka kompleksowa ocena od 2013 roku.
Prawie 1000 jednostek naukowych działających w 8 obszarach zostało poddanych szczegółowej ocenie przez przedstawicieli środowiska naukowego zasiadających w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). – Ewaluacja to bardzo ważny instrument doskonalenia polskiej nauki – stwierdził Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów.
Szkolnictwo wyższe
Wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017
Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 pkt 9 rozporządzenia.
W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów określonych w § 8 rozporządzenia:
- osiągnięcia naukowe i twórcze;
- potencjał naukowy;
- praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
- pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.
Nowy podział dyscyplin a prowadzenie studiów i badań – wyjaśnienie
Celem wprowadzenia nowej klasyfikacji dyscyplin są m.in.:
- Możliwość ewaluacji jakości działalności naukowej w ramach dyscyplin. Zgodnie z propozycjami ewaluacja będzie się odbywać w ramach całej uczelni (w konkretnej dyscyplinie). Do tej pory porównywane były wydziały, które bardzo często prowadziły badania w różnych dyscyplinach, co w praktyce utrudniało prowadzenie oceny porównawczej. Utrzymanie tak rozdrobnionego podziału na dyscypliny uniemożliwiałoby wprowadzenie ewaluacji, która mogłaby uwzględnić specyfikę poszczególnych obszarów nauki, np. w zakresie wzorców publikacyjnych.
- Stworzenie większych możliwości w zakresie prowadzenia badań interdyscyplinarnych.
- Dostosowanie klasyfikacji dyscyplin do uznanej międzynarodowo systematyki.
Nauka
Roczne stypendia i stypendium konferencyjne dla badaczek od resortu nauki i L’Oréal Polska
Sześć badaczek zostało nagrodzonych w programie L’Oréal Polska „Dla Kobiet i Nauki” organizowanym we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zwyciężczynie konkursu mogą liczyć na sfinansowanie udziału w zagranicznych konferencjach naukowych i stypendium w wysokości do 35 tys. złotych.
Program Dla Kobiet i Nauki prowadzony jest nad Wisłą od 2000 roku. Laureatki reprezentują wiele dyscyplin naukowych, mających różny potencjał rozwojowy i możliwości zastosowania. Łączy je wysoki poziom badań i publikacji, powstających na ich bazie. W ciągu 17 edycji programu wyróżniono łącznie 87 polskich badaczek.
Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2018 r.
Termin: nabór wniosków do 31 października 2017 roku.
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na Działalność upowszechniającą naukę (DUN) w roku 2018. DUN to realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki
i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji opublikowanych na portalu Innpoland.pl
W publikacji pt. Gowin obnaża dramatyczny stan polskiej nauki. "Branie pieniędzy nie ma sensu, bo
i tak mamy zbyt słabe projekty", która stanowi omówienie wywiadu, jakiego wicepremier Jarosław Gowin udzielił portalowi PulsHR.pl, red. Piotr Burakowski dopuścił się manipulacji.
Oryginalny wywiad z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego znajduje się pod linkiem.
Innowacje i rozwój
Jarosław Gowin gościem specjalnym podczas VII Europejskiego Kongresu MŚP
Możliwości rozwoju i wyzwania, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorcami – o tym dyskutowano na VII Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, którego gościem specjalnym był minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
„Uwolnić biznes!” – to hasło przewodnie kongresu, będące postulatem przedsiębiorców, którzy opowiadają się za zmianą prawa, otwarciem się na nowe technologie i ekspansją zagraniczną. Podczas wydarzenia odbyło się kilkadziesiąt sesji panelowych, a także liczne spotkania i warsztaty
z udziałem ekspertów z kraju i zagranicy.
Spotkanie regionalne dla przedsiębiorców „Innowacyjna firma.
Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”
Termin: 26 października 2017 roku, od godz. 11:00 - 14:30.
Miejsce: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ulica Żurawia 71.
Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału, w ostatnim w tym roku, spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów. W trakcie spotkania poznają Państwo kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju firmy.
Punktem spotkania będą korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwe formy zawiązywania partnerstwa pomiędzy biznesem a nauką. Po części prezentacyjnej odbędą się konsultacje z ekspertami instytucji, które wdrażają Fundusze Europejskie.
Umiędzynarodowienie
List intencyjny połączy innowacyjne ekosystemy Polski i Nevady
Podczas Kongresu Małych i Średnich Firm w Katowicach podpisany został list intencyjny, który pozwoli na łączenie innowacyjnych ekosystemów Polski i Nevady. Premier Jarosław Gowin
i Gubernator Nevady Brian Sundoval zadeklarowali stworzenie programu, dzięki któremu możliwe będzie rozpoczęcie współpracy pomiędzy firmami i instytucjami z Polski i Nevady w szeroko rozumianym obszarze innowacyjności, w tym komercjalizacja oferowanych rozwiązań technologicznych oraz wspieranie kooperacyjnych form działalności badawczo-rozwojowej Nevady i Polski. Współpraca Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Stanu Nevada to pionierski przykład współpracy polskiej administracji z administracją stanową. Nevada, z uwagi na doświadczenia w zmianie strategii rozwoju gospodarki w kierunku innowacji, jest jednym ze stanów, z którymi Polska zamierza intensyfikować współpracę.
Rocznica polskiej wyprawy na Spitsbergen na Arctic Circle Assembly
O sukcesach polskich badań polarnych i eksploracji dalekiej Północy – m.in. o tym mówił w Reykjaviku na konferencji Arctic Circle Assembly prof. Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dokonania polskich naukowców i strategię wspierania badań przedstawił międzynarodowemu gronu prof. Łukasz Szumowski. Podstawą dalszego rozwoju ma stać się stworzona we współpracy ze środowiskiem naukowym „Strategia polskich badań polarnych – koncepcja na lata 2017-2027", zwiększająca między innymi nakłady na dalszą obecność polskich badaczy za kołem podbiegunowym.
Przegląd prasy
Pobierz obrazkiPobierz obrazki
Naukowcy z Polski bronią rzadkich języków
Resort nauki odpowiada humanistom: rady uczelni nie będą upolitycznione
Pobierz obrazki
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików