Biuletyn MNiSW, 13 października 2017 r.

piątek, 13 października 2017

Biuletyn MNiSW: Zwiększenie wsparcia dla działalności badawczo-rozwojowej

Najważniejsze informacje o szkolnictwie wyższym i nauce dla studentów, uczelni i naukowców.


Pobierz obrazki
Biuletyn, 13 października 2017 roku
Pobierz obrazki
Nowe korzyści dla przedsiębiorców - II ustawa o Innowacyjności
Na posiedzeniu Rady Ministrów rząd przyjął tzw. drugą ustawę o innowacyjności. Celem projektu, który powstał w MNiSW we współpracy z resortem rozwoju i finansów, jest zwiększenie wsparcia dla działalności badawczo-rozwojowej. Projekt ustawy ma charakter horyzontalny, a więc wprowadza zmianę przepisów ograniczających innowacyjność, które do tej pory znajdowały się w różnych ustawach.Ustawa wpisuje się w złożenia m.in. Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada on zwiększenie nakładów na badania i rozwój do poziomu 1,7 % PKB w 2020 r. i utworzenie 1500 startupów w ciągu 7 lat. Twórcy projektu liczą, że ustawa wpłynie na poprawę konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, wzrost popytu na ich produkcję i zwiększenie zatrudnienia
Zakres tematyczny ustawy został ustalony w procesie szerokich konsultacji ze środowiskami biznesu, nauki, administracji i organizacji pozarządowych. Do resortu nauki i szkolnictwa wyższego spłynęło 340 propozycji, spośród których wybrano najbardziej wartościowe, tworząc w ten sposób Białą księgę innowacji.
Szkolnictwo wyższe
Zmiany w systemie pożyczek i kredytów studenckich w 2017 roku
W nowym rozporządzeniu m.in.:
1) określono wysokość miesięcznej raty pożyczki i kredytu w związku ze zmianą upoważnienia ustawowego;
2) poszerzono warunki zawieszenia spłaty pożyczki lub kredytu;
3) zwiększono zakres umorzeń pożyczek i kredytów z tytułu dobrych wyników ukończenia studiów;
4) uproszczono i uporządkowano przepisy dotyczące warunków udzielania i możliwości umarzania pożyczek i kredytów oraz uregulowano tryb umarzania pożyczek i kredytów, z pominięciem zniesionej z dniem 1 stycznia 2017 roku Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich;
5) doprecyzowano przepisy dotyczące sposobu potwierdzania statusu studenta albo doktoranta w trakcie otrzymywania kredytu;
6) określono zakres informacji w zaświadczeniach o odbywaniu studiów dla studentów i doktorantów.
Poprawka do Konstytucji dla Nauki w zakresie wymogów zatrudnienia
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokona zmian w trzech przepisach dotyczących standardów życia akademickiego. Według pierwotnej wersji projektu nauczycielem akademickim nie mogła być osoba, wobec której toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, a członkiem rady uczelni i rektorem nie mogła być osoba, przeciwko której toczy się postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Przyjmując argumenty dotyczące zasady domniemania niewinności – zdecydowano się dokonać korekt w powyższym zakresie.
Informacja o zmianach zasad przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej
Od 1 sierpnia 2017 roku zmieniły się zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m. in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, ale też w przypadku wielu jednostek organizacyjnych stanowi podstawę do korzystania z ulg i zniżek w dostępie do świadczonych przez nie usług.
Od 1 września 2017 roku zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 31 lipca 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Legitymacje wydane przed dniem 1 września 2017 roku zachowują swoją ważność na czas w nich określony.
Nauka
Minister Szumowski na wręczeniu nagród Narodowego Centrum Nauki
Nagroda NCN to cykliczny projekt mający na celu wyróżnianie i promowanie wschodzących gwiazd polskiej nauki, w którym mogą brać udział naukowcy przed 40 rokiem życia zajmujący się badaniami podstawowymi. Nagrodzone projekty muszą powstać w wyniku prac eksperymentalnych
i teoretycznych, prowadzących nie do bezpośredniego sukcesu komercyjnego, a poszerzenia zasobu wiedzy i polepszenia wizerunku rodzimej nauki na świecie.
NCN już po raz piąty uhonorował młodych naukowców. Laureatami zostali filozof prof. dr hab. Anna Brożek, biolog molekularny dr Szymon Świeżewski oraz fizyk dr hab. Adam Rycerz.
Każdy z nich otrzymał po 50 tyś. złotych.
Sprostowanie: Nobel z fizyki to również sukces Polaków
Komitet noblowski wyróżnił Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki trzech naukowców zaangażowanych w prace nad detektorem LIGO i obserwacje fal grawitacyjnych. Laureatami zostali: Reiner Weiss, Barry C. Barish i Kip S. Thorne. W sukcesie międzynarodowego projektu udział miało 1300 naukowców z ponad 20 krajów, w tym z Polski. Prace polskiej grupy badawczej Virgo-POLGRAW kierowanej przez prof. Andrzeja Królaka finansowane są m.in. w konkursie HARMONIA 6 Narodowego Centrum Nauki.
W skład zespołu wchodzą naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN, Instytutu Matematycznego PAN, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia
Termin: do 15 października 2017 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i trybem przyznawania stypendiów dla doktorantów
i studentów za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018.
Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2018 r.
Termin: nabór wniosków do 31 października 2017 roku.
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na Działalność upowszechniającą naukę (DUN) w roku 2018. DUN to realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki
i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
Innowacje i rozwój
50 mln zł na rozwój kolei – NCBR i PLK ogłaszają konkurs na projekty B+R
Ogłoszony program „BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej” ma za zadanie wspierać badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze infrastruktury kolejowej.
Głównym celem BRIK-u jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego do roku 2026. Efektem programu ma być stworzenie nowoczesnych systemów informatycznych poprawiających bezpieczeństwo, opracowanie rozwiązań ograniczających wpływ kolei na środowisko, sprawniejsze utrzymanie i modernizacja infrastruktury oraz podniesienie komfortu podróżnych.
Ocena KEJN działalności naukowej jednostek
Termin: 16 października 2017 roku.
Informacja o wynikach przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych lub uczelni, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, oraz przyznanych kategoriach.
Konkurs: Polski Produkt Przyszłości
Termin: zgłaszanie wniosków konkursowych do 20 października 2017 roku, do godz 16:30.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XX jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Nagrodą jest grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu.
Celem konkursu jest rozwój firmy, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce. W dziewiętnastoletniej historii konkursu zgłoszono ponad 800 innowacyjnych projektów.
Spotkanie regionalne dla przedsiębiorców „Innowacyjna firma.
Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”
Termin: 26 października 2017 roku, od godz. 11:00 - 14:30.
Miejsce: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71.
Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału, w ostatnim w tym roku, spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów. W trakcie spotkania poznają Państwo kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju firmy.
Punktem spotkania będą korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwe formy zawiązywania partnerstwa pomiędzy biznesem a nauką. Po części prezentacyjnej odbędą się konsultacje z ekspertami instytucji, które wdrażają Fundusze Europejskie.
Umiędzynarodowienie
II edycja konkursu „Współczesna współpraca gospodarcza z Chinami”
Termin: Prace dyplomowe można zgłaszać do 15 listopada 2017 roku.
Po sukcesie pierwszej edycji Polsko Chińska Rada Biznesu ogłosiła kolejny konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu współczesnej współpracy Polski i Chin. Prace dyplomowe można zgłaszać do 15 listopada 2017 roku. Na laureatów czekają staże i stypendia w Polsce i Chinach oraz nagrody rzeczowe.
ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 12. konkursie
Terminy: Wnioski wstępne można składać do 16 stycznia 2018 roku, orientacyjny nabór wniosków krajowych to IV kwartał 2018 roku.
Otwarto nabór wniosków w 12. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.
Przegląd prasy
Pobierz obrazkiPobierz obrazki
Resort nauki zapowiada pierwsze zmiany w projekcie ustawy o uczelniach
Katowice/ Nowy budynek Wydziału Radia i Telewizji UŚ
– oficjalnie otwarty
Pobierz obrazki
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików