Biuletyn MNiSW, 10 listopada 2017 r.

piątek, 10 listopada 2017

Sejm przyjął II ust. o innowacyjności | Umiędzynarodowienie polskiej nauki | Konkurs „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Najważniejsze informacje o szkolnictwie wyższym i nauce dla studentów, uczelni i naukowców.


Pobierz obrazki
Biuletyn, 10 listopada 2017 roku
II ustawa o innowacyjności przyjęta przez Sejm RP
Pobierz obrazki
Zmiany w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego:

- zwiększenie zakresu działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie i instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk (PAN) o działalność gospodarczą,
- umożliwienie tworzenia przez uczelnie i instytutu naukowe PAN spółek do zarządzania infrastrukturą badawczą,
- zapewnienie MNiSW instrumentów prawnych do prowadzenia monitoringu losu doktorantów, deregulacja procedury w zakresie ustalania Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.
Zmiany podatkowe:

- zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową (B+R) do 100 proc. (i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych),
- doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R (o środki inne niż trwałe i o formy zatrudnienia inne niż umowa o pracę),
- umożliwienie korzystania z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi,
- wydłużenie do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych, zaangażowanych w działalność B+R.
Za ustawą głosowało 429 posłów, nikt nie był przeciw.
MNiSW stawia na umiędzynarodowienie polskiej nauki
Pobierz obrazki
– Umiędzynarodowienie to narzędzie świadomie wykorzystywane do wspierania doskonałości naukowej, wzmocnienia jakości edukacji oraz zaangażowania społecznego polskich uniwersytetów i instytucji badawczych – podkreślał minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
– Naszym celem jest włączenie się do globalnego wyścigu o odkrycia naukowe i młode talenty – dodał wicepremier. Powołanie NAW-y, zawarcie umowy z Towarzystwem Maxa-Plancka, amerykańskie akredytacje dla polskich uczelni medycznych czy zawarcie umowy z rządem Chińskiej Republiki Ludowej o uznawaniu dyplomów – to tylko niektóre z działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjętych w ciągu ostatnich dwóch lat na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki.
- Zależy nam, żeby na polskich uczelniach studiowało jak najwięcej studentów z zagranicy oraz znacząco wzrosła liczba zagranicznych wykładowców. Widać wyraźnie, że nowy algorytm do tego zachęca, wyraźnie zwiększyła się liczba wykładowców z zagranicy, ale ciągle jesteśmy na początku drogi – mówił minister Jarosław Gowin.
Konkurs „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
Pobierz obrazki
Termin: Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 4 grudnia 2017 roku.
W ramach programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, finansowane będą projekty dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich na istniejących lub nowopowstałych uniwersytetach trzeciego wieku. Projekty wyłonione w konkursie i realizowane w ramach programu powinny przyczynić się do upowszechniania nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, służących:
1) ich aktywizacji intelektualnej i społecznej;
2) poszerzaniu ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwojowi zainteresowań,
3) pobudzeniu ich aktywności edukacyjnej i kulturalnej,
4) wykorzystaniu ich potencjału intelektualnego i społecznego.
Realizacja projektów wyłonionych w ramach konkursu przyczyni się ponadto do:
- integracji lokalnej społeczności wokół uniwersytetów trzeciego wieku,
- rozwijania solidarności międzypokoleniowej,
- zapobiegania społecznemu wykluczeniu osób starszych i podwyższania jakości ich życia.
Innowacje i rozwój
Konferencja pn. Odpowiedzialne Badania i Innowacje - nauka dla społeczeństwa i gospodarki
Termin: 28- 29 listopada 2017 roku.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Uniwersytetem w Malmö i Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM, zapraszają do udziału w krajowej konferencji Odpowiedzialne Badania i Innowacje - nauka dla społeczeństwa i gospodarki, która odbędzie się w Poznaniu. Konferencja wpisuje się w aktualny dyskurs na temat społecznej odpowiedzialności uczelni i roli uniwersytetów w kształtowaniu efektywniejszych relacji z otoczeniem. Konferencja zgromadzi liczne grono zagranicznych i krajowych ekspertów, którzy zaprezentują najważniejsze trendy i wpisujące się w nie projekty w obszarze odpowiedzialnych badań, innowacji społecznych, nowych programów kształcenia wzmacniających współpracę uczelni z partnerami społeczno-gospodarczymi.
Spotkanie w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje projekt, w ramach którego powołany przez ministra zespół ekspertów ma za zadanie opracować wstępną i końcową wersję przykładowych programów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych w ramach projektu pozakonkursowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”.
Celem projektu jest modernizacja systemu kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych poprzez opracowanie przykładowych programów kształcenia nauczycieli. Wyniki prac zespołu zostaną wykorzystane przy przygotowaniu konkursu, planowanego do ogłoszenia na 2018 rok, w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju. W finalnej fazie projektu organizujemy 15 spotkań, w celu skonfrontowania wypracowanych przez zespół ekspertów wstępnych wersji programów kształcenia z przedstawionymi podczas wcześniejszych spotkań diagnozujących postulatów środowisk akademickich, pracowników oświaty oraz otoczenia społeczno-gospodarczego. Wnioski z tych spotkań będą podstawą do wprowadzenia ewentualnych modyfikacji i korekt w przygotowanej przez zespół ekspertów propozycji.
Adresatami są przedstawiciele środowiska oświatowego i jednostki oświatowe.
Warsztaty z obsługi projektów
Termin: 5 grudzień 2017 roku.
Narodowe Centrum Nauki zaprasza na kolejną edycję warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży
i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Spotkanie będzie miało formę jednodniowych warsztatów. Celem szkolenia jest: - omówienie zagadnień dotyczących przygotowania wniosków oraz ich oceny, - prezentacja zagadnień związanych z realizacją projektu badawczego od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów, - raportowania okresowego, raportów końcowych, rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego, przedstawienie procesu kontroli realizacji projektu w jednostce, - pogłębiona analiza zagadnień i problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatów. Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi projektów badawczych oraz kontakt
z pracownikami jednostek naukowych. Spotkanie będzie również okazją do zadawania pytań
i omówienia nurtujących problemów.
Umiędzynarodowienie
Mobilność Plus - wzór umowy do V edycji konkursu
Wsparcie jest udzielane we wszystkich dziedzinach nauki. Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku są:
1) zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania (pracownikami naukowymi naukowo-dydaktycznymi lub badawczo-technicznymi),
2) uczestnikami studiów doktoranckich.
W ramach programu, środki finansowe przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych, przyznawane są jednostkom naukowym
Międzynarodowy Dzień Informacyjny w obszarze Przestrzeń Kosmiczna i spotkania brokerskie
Termin: 13-14 grudnia 2017 roku.
Sieć Punktów Kontaktowych COSMOS2020 oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, przy wsparciu Komisji Europejskiej organizują Międzynarodowy Dzień Informacyjny i spotkania brokerskie w obszarze Przestrzeń Kosmiczna w Programie HORYZONT 2020. Wydarzenie jest organizowane w związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia ostatnich konkursów SPACE na lata 2018-2020 w programie HORYZONT 2020. Podczas dnia informacyjnego założenia najbliższych konkursów przedstawią eksperci Komisji Europejskiej, Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA), Europejskiej Agencji ds. Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA), a także Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME). W ramach wydarzenia odbędą się również spotkania brokerskie w ramach B2B oraz możliwość prezentacji pomysłu na projekt w ramach tzw. Pitch session.
II edycja konkursu „Współczesna współpraca gospodarcza z Chinami”
Termin: Prace dyplomowe można zgłaszać do 15 listopada 2017 roku.
Po sukcesie pierwszej edycji Polsko Chińska Rada Biznesu ogłosiła kolejny konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu współczesnej współpracy Polski i Chin. Prace dyplomowe można zgłaszać do 15 listopada 2017 roku. Na laureatów czekają staże i stypendia w Polsce i Chinach oraz nagrody rzeczowe.
ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 12. konkursie
Terminy: Wnioski wstępne można składać do 16 stycznia 2018 roku, orientacyjny nabór wniosków krajowych to IV kwartał 2018 roku.
Otwarto nabór wniosków w 12. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.
Przegląd prasy
Pobierz obrazkiPobierz obrazki
Skusić najlepszych skuteczniej niż korporacja. Czy studia doktorskie mogą być prestiżowe?
MNiSW: Koniec z gapowiczami
w kadrze naukowej
Pobierz obrazki
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików