Projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz w Sejmie

czwartek, 25 stycznia 2018

Powołanie sieci badawczej, prowadzącej badania o kluczowym znaczeniu dla polityki kraju i komercjalizacja wyników tych badań to główny cel rządowego projektu ustawy o utworzeniu Sieci Badawczej: Łukasiewicz, który właśnie trafił do Sejmu. Powstanie „Łukasiewicza” wpisuje się w założenia modelu rozwojowego Polski, przedstawionego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest również realizacją zapowiedzi z exposé premiera Mateusza Morawieckiego.

Pomost między nauką a gospodarką

Sieć Badawcza: Łukasiewicz ma stanowić efektywne zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej, rodzaj pomostu między nauką a gospodarką. Powołanie „Łukasiewicza” pozytywnie wpłynie na działalność mikro-, średnich i małych przedsiębiorców, którzy dzięki niej zyskają łatwiejszy dostęp do wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

– Projekt ustawy o powstaniu Sieci Badawczej: Łukasiewicz, przygotowany wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rozwoju, jest efektem pracy  wielu resortów oraz środowiska instytutów badawczych. Udało się uzyskać ponadsektorowe porozumienie, co do potrzeby i pilności takiej reformy. Mamy nadzieję, że sprawne prace parlamentu pozwolą nam jak najszybciej powołać „Łukasiewicza” do życia  – powiedział Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Praca badawcza i komercjalizacja wyników prac B+R

W skład „Łukasiewicza” wejdą instytuty naukowe oraz Centrum Łukasiewicz, które będzie odpowiedzialne za planowanie i koordynację prac badawczych. Włączone do sieci instytuty, zajmą się realizacją projektów badawczych, w tym międzynarodowych, a także komercjalizacją wyników prac B+R. Poza działalnością naukową, instytuty będą mogły również produkować aparaturę badawczą i materiały, prowadzić działalność normalizacyjną i certyfikacyjną, opracowywać prototypy nowych rozwiązań technologicznych oraz prowadzić szkolenia i kursy kadr dla gospodarki.

Ustawa to efekt długich konsultacji ze środowiskiem naukowym

Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powstał w wyniku prawie rocznych konsultacji ze środowiskiem naukowym. Z przeprowadzonych przez MNiSW rozmów z partnerami zagranicznymi oraz przedsiębiorcami jasno wynika, że powstanie sieciowej struktury badawczej ułatwi współpracę przy realizacji wspólnych projektów naukowych i wdrożeniowych.

Zasady pracy instytutów wchodzących do Sieci Badawczej: Łukasiewicz (czyli m.in. zasady wynagradzania pracowników, komercjalizacji wyników badań naukowych, zarządzania infrastrukturą badawczą) będą oparte na najlepszych praktykach stosowanych obecnie w instytutach w Polsce oraz na świecie. W wyniku rozmów ze środowiskiem (w tym z Radą Główną Instytutów Badawczych), a także ustaleń Rady Ministrów i Komitetu Stałego Rady Ministrów, ministerstwo wprowadziło wiele zmian. Zagwarantowano m.in. możliwość prowadzenia pełnej palety badań, realizacji kariery naukowej, zmieniono także nazwę (pierwotnie był to Narodowy Instytut Technologiczny) oraz utrzymano odrębne osobowości prawne poszczególnych instytutów w Sieci. 

Badania skupione na osiąganiu celów gospodarczych, naukowo-technicznych i innowacyjnych kraju

Instytuty działające w „Łukasiewiczu” będą funkcjonowały w sektorze nauki w inny sposób niż jednostki naukowe. Ich działalność badawcza będzie w większym stopniu ukierunkowana na prowadzenie badań istotnych z punktu widzenia polityki państwa i przemysłu – na osiąganiu celów gospodarczych, naukowych, naukowo-technicznych i innowacyjnych kraju. W oparciu o taki model działają np. fińskie VTT czy holenderskie TNO.

Pracownicy instytutów „Łukasiewicza” będą mogli realizować swoje kariery naukowe na uczelniach na podstawie podpisanych umów. Ustawa przewiduje zachęty do podpisywania umów o współpracy między instytutami i uczelniami, dzięki którym pracownicy instytutów będą mogli zdobywać kolejne szczeble kariery naukowej.

Efekt skali i optymalizacja

Powstanie „Łukasiewicza” oznacza połączenie 38 instytutów dysponujących około 8 tysiącami pracowników i niemal 1,5 miliardowymi przychodami.  Pozwoli im to na osiągnięcie efektu skali i tworzenie kompleksowych ofert usług badawczych dla przedsiębiorców w oparciu o ich wspólny potencjał. Jednolite zasady dotyczące zarządzania własnością intelektualną i infrastrukturą badawczą znacząco uproszczą współpracę z punktu widzenia przedsiębiorców. Struktura sieciowa ułatwi i zoptymalizuje procesy inwestycyjne w polskiej nauce – wykluczy dublowanie aparatury badawczej i zoptymalizuje wykorzystanie dotychczasowych zasobów.

Instytuty zachowają swoją osobowość

Instytuty wchodzące w skład „Łukasiewicza” będą miał własną osobowość prawną i będą posługiwały się dotychczasową nazwą (z dopiskiem Sieć Badawcza: Łukasiewicz), a do systemu informatycznego w dalszym ciągu będą wprowadzane dane o ich  działalności (np. w zakresie publikacji, patentów, realizowanych projektów badawczych czy infrastruktury badawczej). Zapis o sukcesji generalnej utrzyma wszystkie umowy, które dotychczas wiązały instytuty, zarówno na realizację projektów naukowych, jak i w zakresie współpracy z przedsiębiorcami.

Tagi: Sieć badawcza: Łukasiewicz, Piotr Dardziński

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików